vojenske-rozhledy-4-2013---obalkaV novém čísle Vojenských rozhledů se můžete těšit na několik zajímavých článků věnovaných strategickému řízení a obranné politice. Za zmínku stojí zejména krátký, ale motivující článek Luboše Dobrovského o obranné politice a výzvách, které před aktéry obranné a bezpečnostní politiky ČR stojí. K zamyšlení doporučujeme i článek Františka Ochrany, který prezentuje výsledky výzkumu kapacit pro koncepční řízení na Ministerstvu obrany a příspěvek Iva Piknera a Lukáše Dyčky znovu otevírající dlouho diskutovaný problém tvorby operačních koncepcí. Velmi cenné jsou vzpomínky Zdeňka Borkovce na proces vstupu ČR do NATO. Přestože se jedná o události, které se odehrávaly před více než čtrnácti léty, i dnes v nich lze nalézt řadu inspirativních poznatků pro optimalizaci bezpečnostního systému ČR. Těšit se můžete na druhou část pojednání Dalibora Nového o vnitřních předpisech a řídících aktech v ozbrojených silách.

I v tomto čísle je několik článků, přinášejících informace o složitosti a komplexnosti globálního bezpečnostního prostředí. V příspěvcích Iva Svobody a Michaela Hrbaty lze najít některé neznámé a zajímavé skutečnosti a úvahy o extremizmu a terorizmu a jeho aktérech.

Autorů cíleně se věnujících operačnímu umění máme poskrovnu. Jedním z nich je Ján Spišák, který se tentokrát zaměřil na problematiku tvorby operačního schématu v procesu plánování vojenské operace. Čtenáři, kteří se touto problematikou rovněž zabývají, se mohou v dalším čísle Vojenských rozhledů těšit na pokračování.

Článků věnovaných nově vyvinuté nebo zaváděné bojové technice se v našem časopise rovněž nevyskytuje mnoho. O to cennější je článek Bohuslava Rese o nové technice chemického vojska s označením "S-LOV-CBRN", který vznikl jako projekt obranného výzkumu Ministerstva obrany ve Vojenském výzkumném ústavu v Brně v kooperaci s dalšími výzkumnými institucemi v ČR.

Diskusi určitě vyvolá polemický článek Jaromíra Zůny a Bohuslava Pernici k otázkám vojensko-odborné kvalifikace důstojníků. Předpokládáme, že příspěvků věnujících se vzdělávání a výcviku, ale i výchově v ozbrojených silách ČR najdeme pro závažnost problematiky v našem časopise daleko více i od představitelů resortu obrany, kteří za ní z hlediska výkonu své funkce zodpovídají.

Přejeme Vám, abyste v novém čísle Vojenských rozhledů a na jeho nových webových stránkách, nalezli zajímavé informace, poučení, ale i inspiraci.

Redakce