5. 11. 2015

Hlavní závěry z jednání redakční rady dne 5. 11. 2015

Program jednání:

 1. Vyhodnocení obsahu a technické kvality posledních 3 čísel časopisu
 2. Záměr změn v grafickém a redakčním zpracování časopisu
 3. Hlavní závěry z vyhodnocení obsahu a technické kvality posledních 3 čísel časopisu
 4. Další zaměření a zkvalitnění časopisu VR
 5. Zhodnocení příspěvků zaslaných do 4. čísla VR
 6. Různé

Zahájení

Jednání se zúčastnilo 76% členů redakční rady (RR). Nepřítomní členové RR se omluvili (pracovní vytíženost).

Od 1. 11. 2015 byla redakční rada rozšířena o: plk. Mgr. Martin Riegla, Ph.D. – ze SOPS MO Praha; plk. gšt. Ing. Ladislava Košnera – ze SRPS MO Praha, Ing. Karla Janáče – z odboru doktrín VeV-VA ve Vyškově, Ing. Jiřího Halašku, Ph.D. – z ČVUT, Fakulty biomedicínského inženýrství Kladno; doc. Mgr. Oldřicha Bureše, M.A., Ph.D. – z Institutu politologických studií MU Praha a Ing. Jána Spišáka, Ph.D. – z CVSS UO Brno. Důvodem rozšíření je nezbytnost větší zainteresovanosti do tvorby a řízení časopisu součástí Ministerstva obrany, Generálního štábu a doktrinálního pracoviště VeV-VA ve Vyškově. Nově kooptovaní odborníci z civilních institucí by měli zajistit vyvážení poměru k počtu členů z resortu obrany (53%: 47% ve prospěch "civilních" členů RR) a pomoct dále zkvalitnit obsah i proces tvorby časopisu.

Nově byla zavedena funkce "tajemník redakční rady", kterou zastává Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Statut stálých hostů je zachován do konce mandátu celé redakční rady, tzn. do 31. 12. 2016.

Hlavní závěry z jednání

1. Vyhodnocení závěrů posledního zasedání redakční rady

Původně plánované jarní jednání redakční rady se pro malou účast nekonalo, členové rady se však mohli vyjádřit k námětům redakce korespondenčně:

 1. návrh na rozšíření redakční rady byl přijat kladně – realizováno od 1. 11. 2015;
 2. návrh plánovaných změn v grafickém a redakčním zpracování časopisu byl akceptován (viz bod č. 2);
 3. od č. 2/2015 byly zrušené tematicky zaměřené rubriky a recenzované články byly graficky zvýrazněné;
 4. Recenzované články za ročníky 2014 a 2015 byly zaevidovány v databázi agentury CrosRef a jsou jim přidělovány jedinečné identifikační čísla DOI (Digital Object Identifiers). Do databáze budou zaevidovány postupně všechny články za posledních 5 let.

2. Záměr změn v grafickém a redakčním zpracování časopisu

V tištěné verzi Vojenských rozhledů od č. 1/2016 ke změnám:

 • seznam informačních zdrojů (citace) a poznámky k textu neuvádět na závěr článku, ale jako poznámky pod čárou v zápatí každé strany, podle stylu editoru MS Word. Bibliografii (seznam použitých publikací v abecedním pořadí bez číslování) uvádět na konci článku;
 • obsah a strukturu každé citace uvádět podle ČSN ISO 690:2011. K jejich generování používat internetovou aplikaci na http://www.citace.com/;
 • změnit písmo za bezpatkové (styl Times New Roman za Arial nebo Calibri);
 • grafický vzhled obálky zatím neměnit a zachovat;
 • je nutné dodržovat pravidlo, že min. 50% objemu příspěvků má charakter recenzovaných článků a z nich max. 30% bude od příslušníků Univerzity obrany;
 • je možné zveřejňovat i články v anglickém jazyce v případě, že autor nepůsobí v českém nebo slovenském jazykovém prostředí nebo pro to existuje jiný závažný důvod.

3. Hlavní závěry z vyhodnocení obsahu a technické kvality posledních 3 čísel časopisu:

 • byla oceněna skutečnost, že časopis si zachovává pestrost a že se zvýšil zájem autorů o publikování. Přispěly k tomu i webové stránky časopisu;
 • v každém čísle se vyskytly příspěvky, které mají nízkou kvalitu a malou vypovídací hodnotu. Redakce musí důsledněji posuzovat kvalitu článků a verifikovat jejich obsah;
 • struktura a citační odkazy zveřejněných článků ne vždy odpovídají požadavkům normy ČSN ISO 690:2011. Rovněž bude nutné zkvalitnit obsah abstraktů článků;
 • kromě jedné výjimky (ve VR č. 3/2015) se nepodařilo zveřejnit příspěvek některého z hlavních funkcionářů resortu MO.

4. Další zaměření a zkvalitnění časopisu VR

V diskusi zazněly následující podněty:

 • Profil časopisu není nutné měnit. Vychází z tradice i charakteru časopisu.
 • Kvalita časopisu bude taková, jak kvalitní je vojenská věda, která se u nás nerozvíjí a postrádá nositele. Řešení tohoto problému leží mimo dosah redakce i redakční rady.
 • Časopis by měl být přitažlivější pro čtenáře. Zazněl názor, že by bylo vhodné v časopise zveřejňovat překlady ze zahraničních informačních zdrojů, komentáře ke strategickým dokumentům nebo zákonům a pružně reagovat na potřeby praxe. Je však nutno si uvědomit, že Vojenské rozhledy jsou časopisem autorským a obsah a charakter jejich příspěvků redakce může ovlivnit jen v omezené míře.
 • Zazněl i opačný názor, že časopis by měl obsahovat jen články, jejichž obsah by měl mít zevšeobecňující charakter a měl by být nadčasový. Články, které jsou reakci na aktuální události, patří spíše do denního tisku.
 • V časopise by se měly zveřejňovat příspěvky podepsané hlavními funkcionáři resortu obrany, a to periodicky nebo po vydání zásadních strategických dokumentů či rozhodnutí.
 • V časopise chybí články, zevšeobecňující zkušenosti z praxe, např. ze zahraničních misí, významných výcvikových aktivit, nebo z tvorby strategických dokumentů.
 • Webové stránky by mohly obsahovat modul s blogem, který by umožňovat zveřejňování krátkých příspěvků analytického nebo polemického charakteru s možností diskuse k nim. Je zřejmé, že tento požadavek nebude možno v nejbližší době vzhledem k aktuální kapacitě redakce realizovat.

5. Zhodnocení příspěvků zaslaných do 4. čísla VR 

Redakce obdržela 23 příspěvků, z kterých 4 vrátila autorům pro nesplnění redakčního standardu. Redakční rada projednala 14 příspěvků a ke ke zveřejnění 11 schválila a 3 zamítla. Ostatních 5 příspěvků bylo projednáno per rollam.

6. Různé

 • K edičnímu plánu na rok 2016 nebyly na zasedání vzneseny žádné připomínky. Přesto byl písemně postoupen návrh prodloužit dobu na recenzní řízení a redakční předtiskovou úpravu. Ediční plán byl v tomto duchu upraven (viz http://www.vojenskerozhledy.cz/plan-vyroby-casopisu). V plánu je zahrnuto i mimořádné číslo časopisu, které bude obsahovat příspěvky z konference, kterou Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií plánuje na červen 2016.
 • Redakce provede nezbytné změny na webových stránkách časopisu v pokynech pro autory, týkající se technických požadavků na příspěvky.
 • Řádné zasedání redakční rady v roce 2016 se bude konat:
  • v Brně 31. 3. 2016 (čtvrtek)
  • v Praze 9. 11. 2016 (středa)