V časopise Vojenské rozhledy se zveřejňují autorské příspěvky, které odpovídají profilu časopisu.

Redakce přijímá příspěvky výhradně v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Redakce si vyhrazuje právo provádět formální, terminologické, jazykové, grafické a typografické úpravy v zaslaném příspěvku.

V časopise se zveřejňuji autorské příspěvky, které prochází recenzním řízením (původní vědecké články a přehledové články) a články ostatní, které do recenzního řízení nepostupují.

V návaznosti na Statut časopisu Vojenské rozhledy je vůči zaslaným autorským příspěvkům uplatňovány následující požadavky:

1. Recenzovaný odborný článek

„Recenzovaným odborným článkem" je:

 • původní vědecký text, který prezentuje původní výsledky výzkumu;
 • přehledový článek, který slouží k předávání aktualizovaných vědomostí a představ anebo reaguje na nový vývoj a upozorňuje na nesoulad s teorií nebo praxi.

Poznámka: Recenzním řízením prochází i informativní příspěvky, které nepatří to žádné z výše uvedených typů článků, ale redakce si potřebuje ověřit jejich odbornou úroveň. Takový článek je v časopise zařazen zpravidla do rubriky „Informace".

Recenzované odborné články by měly mít následující členění:

 • název článku v češtině nebo slovenštině;
 • název článku v angličtině;
 • jméno autora, případně spoluautorů;
 • abstrakt v českém (slovenském) jazyce – stručná charakteristika příspěvku, která výstižnou formou specifikuje řešenou oblast a obsah (strukturu) článku. Rozsah abstraktu je 700 až 1 500 znaků (minimálně 8 řádků);
 • abstrakt v anglickém jazyce – text musí být významově totožný s českým abstraktem;
 • klíčová slova (česky nebo slovensky) – maximálně 10 klíčových slov a slovních spojení v jazyce článku. Doporučuje se využít "Seznam klíčových slov";
 • klíčová slova (anglický překlad);
 • úvod je vždy součástí příspěvku. Jeho rozsah by měl být ve vhodném poměru k vlastnímu textu příspěvku a měl by uvést čtenáře do problému řešeného v příspěvku;
 • vlastní text může být rozčleněn do kapitol. Rozsah příspěvku je do 20 normostran. (Jedna normostrana představuje 1800 znaků s mezerami. Počet znaků s mezerami lze zjistit v textovém editoru MS Word);
  • v textu na zdůraznění lze použit pouze kurzivu nebo tučné písmo, nikoliv podtržené písmo;
  • poznámky v textu se označují indexem, generovaným textovým editorem jako "poznámka pod čárou", zobrazována v zápatí každé stránky;
 • tabulky v textu příspěvku vyhotovit jako textovou tabulku MS Word nebo MS Excel a označit názvem. Tabulka nesmí přesahovat svojí velikostí jednu stránku textu. U převzatých tabulek (údajů) musí být uveden zdroj. Pokud se však jedná o vlastní tabulku, její původ se neuvádí (v minulosti se uvádělo „Zdroj: vlastní“);
 • obrázky a grafy musí být co nejjednodušší, přehledné. Tiskárna zpracovává pouze dvě barvy, černou a modrou a jejich odstíny. Obrázky (grafy, schémata a fotografie) mohou být součásti textu anebo se připojují, jako samostatné soubory. V tomto případě musí být v textu příspěvku označeno místo, kam se mají vložit (přípustný je tzv. ilustrační obrázek). Obrázky musí být ve formátu TIFF, JPEG nebo PNG se střední kompresí. Obrázky a grafy musí být číslované a pod nimi uveden jejich název. U převzatých obrázků a grafů musí být uveden zdroj. Pokud se jedná o vlastní obrázky a grafy, jejich původ se neuvádí (v minulosti se uvádělo „Zdroj: vlastní“);
 • závěr je vždy součástí příspěvku. Jeho rozsah by měl být ve vhodném poměru k vlastnímu textu příspěvku a měl by shrnovat nejdůležitější myšlenky z předchozího textu;
 • poznámky k textu a citační odkazy se uvádějí jako poznámky pod čárou ve spodní části příslušné stránky. Struktura a obsah citačních odkazů musí odpovídat ČSN ISO 690 (01 0197). Pro vytvoření citace se doporučuje použít internetovou aplikaci, která je dostupná na www.citace.com. Podrobnější informace a příklady jsou k dispozici na adrese: http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf;
 • bibliografie se uvádí abecedně na konci článku a nečísluje se. I v tomto případě pro její vytvoření se doporučuje aplikace na www.citace.com;
 • krátký životopis, kde se uvádí - rok narození, vzdělání, tituly, praxe (bývalé i současné zaměstnání) a oblast odborných zájmů (zveřejňuje se). VIZ POKYNY;
 • krátký životopis - anglický překlad;
 • kontakty:
  •  korespodenční adresa,
  • elektronická adresa,
  • příp. telefonní číslo (je jen pro potřeby redakce, nezveřejňuje se).

2. Nerecenzovaný článek

Mezi články, které nemají charakter recenzovaného článku, patří autorské příspěvky v časopise zařazené do rubrik: „Názory a polemika", „Recenze" a „Personálie" a "Informace". Text těchto příspěvků obsahuje:

 • název článku (česky nebo slovensky);
 • jméno autora, případně spoluautorů (včetně hodností a titulů);
 • vlastní text článku (může být doplněn tabulkami, grafy a obrázky) v rozsahu 2-10 normostran. Požadavky na formální vlastnosti textu jsou totožné jako u článků recenzovaných;odkazy a citace, v případě, že to vyžaduje charakter příspěvku;
 • krátký životopis - v původním jazyce, kde se uvádí - rok narození, vzdělání, tituly, praxe (bývalé i současné zaměstnání) a oblast odborných zájmů (zveřejňuje se);
 • krátký životopis - anglický překlad;
 • kontakty (jsou jen pro potřeby redakce, nezveřejňují se):
  • korespodenční adresa,
  • elektronická adresa,
  • příp. telefonní číslo.