Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník doc. PhDr. Gustav Motyka, CSc. Tendence zkvalitňování procesu přípravy odborníků na vojenských školách ČSLA
Major PhDr. František Knobloch Styl řízení velitelů
Podplukovník Ing. Václav Svoboda Význam oponentních řízení při řešení vojenskovědeckých úkolů
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Odchod divize

Plukovník Ing. Jan Hruška,  Major Ing. Alojz Hrnčiar

Organizacia boja
Major Ing. Pavel Jandáček K uvádění vojsk do bojové pohotovosti
Generálmajor Ing. Rudolf Jurica PVO pozemního vojska při jeho přesunech prostorem bojové činnosti svazku PVOS
Podplukovník Ing. Josef Fanfule, CSc. K organizaci PVO taktického vzdušného výsadku
Plukovník doc. Ing. Miroslav Lakomý Chemické zabezpečení taktického vzdušného výsadku
Plukovník doc. Ing. Miloš Štěpánek, DrSc., a kolektiv Ničení systému Wild Weasel a ochrana vlastních vojsk proti jeho působení
Plukovník Ing. Ladislav Procházka Historie, současnost a perspektivy chemického vojska
  O upevňování vědeckých vazeb vojenských škol s vojsky
Kapitán Ing. Stanislav Kaucký Perspektivní prostředky kapitalistických armád pro průzkum na velké vzdálenosti
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. K rychlé orientaci v Bojovém řádu
Plukovník Václav Krejčík Ženijní vojsko Sovětské armády ve Velké vlastenecké válce