Other

Other (117)

Odešel Vojtěch Němeček

Authors: volume: 2023/1
Plukovník ve výslužbě Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D., mnoholetý předseda redakční rady Vojenských rozhledů od nás odešel ve věku nedožitých 66 let. Vojtěch Němeček se narodil 18. dubna 1957 v Přerově. V roce 1976 nastoupil na Vysokou vojenskou velitelsko-technickou školu v Martině, závěr vysokoškolského studia absolvoval již na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Po ukončení studií působil po většinu svého profesního života na velitelských a štábních funkcích u ženijního vojska, a to prakticky na všech úrovních velení a řízení, až po Generální štáb, kde vykonával vrcholnou funkci ve své odbornosti – náčelníka ženijního vojska Armády ČR. V letech 2006 až 2009 byl vedoucím oddělení NATO Training Group na Velitelství NATO pro transformaci v Norfolku (USA). Úspěšnou karieru vojáka z povolání ukončil v čele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové, kde po dobu čtyř let úspěšně čelil snahám o zrušení této školy a přispěl i k jednoznačnému vymezení její místa a role v systému přípravy vojenského personálu naší armády.   Jeho úspěšná vojenská kariera byla skutečně pestrá. Nesmazatelně se po roce 2002 zapsal i do systému vysokoškolské přípravy odborníků ženijního vojska na Univerzitě obrany, kde se propracoval až na pozici vedoucího katedry. Na Univerzitě obrany, od roku 2013 už jako civilní akademický pracovník, pracoval až svého úmrtí.  I zde se významně zapsal do myslí svých kolegů, ale prakticky většiny důstojnického sboru armády jako vedoucí oddělení řízení kariérových kurzů na Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Všichni příslušníci kurzů pro vyšší důstojníky a kurzu Generálního štábu, a dnes je to drtivá většina současného sboru vyšších důstojníků a generálů, jej poznali jako člověka klidného, obětavého a pracovitého, bez něhož si svoji vzdělávací etapu služebního života neumí vybavit. Byl uznávaným odborníkem v oblasti koncipování, organizace, přípravy a realizace kariérního vzdělávání v armádě. Byl iniciátorem pravidelných workshopů a setkávání představitelů rezortu a školy, přispíval k jejich otevřené a přímé diskusi, výměně informací, efektivnímu zavádění nových podnětů a trendů do výuky. Vojtěch Němeček byl člověk o ohromnou životní vitalitou. Po dobu čtyř let stál i v čele redakční rady Vojenských rozhledů. V roce 2017 převzal z rukou ministra zahraničí a ministra obrany cenu Bezpečnostní rady státu, která byla udělena časopisu Vojenské rozhledy za dlouholetou podporu rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství a obranných a bezpečnostních studií. Vojtěch Němeček se o to bezesporu zasloužil významnou měrou. Časopis se za dobu jeho působení v redakční radě kvalitativně posunul v řadě oblastí. A to době, kdy požadavky na odborná periodika rapidně vzrostla.   Jeho obraz by však nebyl úplný, kdybychom nevyzvedli zejména jeho osobní, lidskou stránku. Vojta byl člověk, který si uměl na svou stranu získat každého, kdo se s ním potkal a měl možnost s ním pracovat. Odborná erudice podepřena bohatými zkušenostmi a jeho člověčenstvím to je to, co zůstane v mysli a srcích všech, kteří jej poznali.    

Otiskli jsme před 100 lety

Authors: volume: 2023/1
Vážení čtenáři, předkládáme vám článek publikovaný v našem časopise č. 6/1923. Jedná se o příspěvek Dr. F. Šteidlera   „Sibiřská anabase“. Tento  i další historické články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout na webových stránkách našeho časopisu www.vojenskerozhledy.cz  v nabídce archivu.      

Otiskli jsme před 100 lety

Authors: volume: 2022/3
Vážení čtenáři, předkládáme vám článek publikovaný v našem časopise č. 4/1922. Jedná se o příspěvek MUDr. Františka Tichého   „Z historie vojenského zdravotnictví za války třicetileté“. Tento  i další historické články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout na webových stránkách našeho časopisu www.vojenskerozhledy.cz  v nabídce archivu.      

Otiskli jsme před 100 lety

Authors: volume: 2022/2
Vážení čtenáři, předkládáme vám tři články  publikované v našem časopise č.4/1922 v rubrice „Vojenství doma a v cizině“. Jedná se o dva příspěveky Josefa Alexandra „President republiky ve válečné škole“ a „Pan president v Milovicích“. Dále, příspěvek nadporučíka Oskara Futtera „Vyučovací metoda Komenského ve škole vojenské“.  Tento  i další historické články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout na webových stránkách našeho časopisu www.vojenskerozhledy.cz  v nabídce archivu.      

Otiskli jsme před 100 lety

Authors: volume: 2022/1
Vážení čtenáři, předkládáme vám úryvek z článku publikovaného v našem časopise č.1/1922. Jedná se o příspěvek majora francouzského gen. štábu Rotona Gastona „Francouzský a německý operační plán r. 1914“.  Tento  i další historické články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout na webových stránkách našeho časopisu www.vojenskerozhledy.cz  v nabídce archivu.      

Otiskli jsme před 100 lety

Authors: volume: 2021/3
Vážení čtenáři, předkládáme vám článek publikovaný v našem časopise č. 3/1921. Jedná se o příspěvek majora Jungera   „Zkušenosti světové války a posiční válka“. Tento  i další historické články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout na webových stránkách našeho časopisu www.vojenskerozhledy.cz  v nabídce archivu.      

Otiskli jsme před 100 lety

Authors: volume: 2021/4
Vážení čtenáři, předkládáme vám článek publikovaný v našem časopise č. 2/1921. Jedná se o příspěvek kapitána gen. št. Josefa Kopáče ke stému výročí úmrtí císaře Francouzů Napoleona Bonaparta.  Dozvíte se, jak bylo nahlíženo na někdejšího francouzského vojevůdce před sto lety.  Tento  i další historické články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout na webových stránkách našeho časopisu www.vojenskerozhledy.cz  v nabídce archivu.      

Odešel Ladislav Chaloupský

Authors: volume: 2021/1
Dne 1. března 2021 odešel navždy, ve věku 66 let, plukovník v.v., Mgr. Ladislav Chaloupský, Ph.D., válečný veterán, zakladatel Ústavu jazykové přípravy ve Vyškově a aktivní přispěvatel do Vojenských rozhledů a dalších časopisů. Vojenská veřejnost i obranná komunita si jej pamatuje především jako propagátora studia cizích jazyků a jako ředitele Ústavu jazykové přípravy Armády ČR, v jehož čele stál po 10 let. Vojenská kariéra Ladislava Chaloupského začala u stavebního vojska, a pak pokračovala v dlouholeté praxi učitele angličtiny, tlumočníka a překladatele. Působil v pozorovatelských misích OSN a rovněž v zahraniční misi v Iráku. Jeho zájem o jazyky jej zavedla ke studiu v americkém Lacklandu, britském Beaconsfieldu, v Marshallovém centru německém Garmisch-Parterkichenu a v Oberammergau. Je nutno připomenout i jeho dlouholeté působení v aliančním výboru NATO-BILC (Bureau of International Language Co-operation), kde jako respektovaný zástupce České republiky zanechal výraznou stopu. Do vojenského důchodu odešel v roce 2013, ale i potom byl viditelný v české bezpečnostní komunitě. Jeho příspěvky do Vojenských rozhledů se vždy setkávaly s živým ohlasem. Prosazoval myšlenku, že cizí jazyky je nutno chápat v širších souvislostech, nejen jako slepý překlad cizích slov. Často se pouštěl do diskusí o překladu anglických vojenských termínů, které se často nesprávně zaváděly do praxe. Jazykovou přípravu vždy vnímal jako jeden z nezbytných předpokladů transformace naší armády a integrace do euroatlantických struktur. Jeho přínos pro kvalitu jazykové přípravy v armádě byl nesporný a stopa jeho podílu na projektu profesionalizace Armády ČR je dodnes patrná.

Otiskli jsme před 100 lety

Authors: volume: 2020/4
Vážení čtenáři, předkládáme vám úryvek z článku publikovaného v našem časopise č.1/1921. Jedná se o příspěvek majora gen. Štábu Rudolfa Hanáka „Útočná vozba (tanky)“.  Pokračování tohot článku  si můžete  přečíst nebo stáhnout na webových stránkách našeho časopisu www.vojenskerozhledy.cz  v nabídce archivu.      
Page 1 of 12