Redakční rada

Nabídka akcí

Osudová vize 2050 – představa neuvěřitelného

Příspěvek nabízí pesimistickou vizi sociálně ekonomické situace na území České republiky v polovině 21. století ve smyslu „worst case scenario". Jde o kvazi-expertní heuristickou úvahu vycházející z intuice autora a kontroverzních hypotéz; předpokládá nulovou pasivní variantu pokračování současného trendu při absenci řízeného vlivu okolí. Aktuálně to je diskuze k deklarovanému pokračování výzkumného prognostického projektu, nastíněného v „Bezpečnost v roce 2020 s výhledem do roku 2050" [1], jehož dosavadní obsah je úsměvně optimistický, kde predikovaná budoucnost sleduje nereálnou reprodukci současného světa. Práce byla uskutečněna za finanční pomoci Grantové agentury Akademie věd ČR – reg. č. grantu IAA711680701 „Bezpečnostní rizika v procesu posuzování vlivu na životní prostředí".

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Prof. Ing. Josef Říha, DrSc., nar. 1934, ČVUT v Praze. Po počáteční praxi jako stavební inženýr pracoval na stavební fakultě ČVUT v Praze. Zasloužil se o založení a rozvoj teorie operačního výzkumu pro oblast procesů EIA/SEA, kde autorizoval původní metodologii pro multikriteriální rozhodovací analýzu pod názvem TUKP (totální ukazatel kvality prostředí), člen Národního komitétu Mezinárodní asociace pro posuzování vlivů na životní prostředí IAIA (International Association for Impact Assessment), působil jako člen vládní komise pro posouzení vlivu JE Temelín na životní prostředí. V současné době emeritní profesor, nezávislý konzultant a soudní znalec pro obor EIA/SEA s celostátní působností. Je řešitelem řady grantových projektů a autorem cca 200 relevantních publikací.

08/05/2014

Zanechat komentář