Redakční rada

Nabídka akcí

Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATO (2)

Článek se zaměřuje na současné využívání logistických informařních systémů NATO v procesu obranného plánování a plánování operací NATO v oblasti logistiky. Informační podpora je poskytována prostřednictvím logistických informačních systémů NATO LOGFAS (Logistics Functional Area Services, které prostřednictvím jednotlivých softwarových nástrojů vytvářejí potřebné informační prostředí. Z důvodu zlepšení logistické informační podpory NATO paralelně připravuje modernizaci stávajícího informačního prostředí a vytváří projekty LOG FS, které by v budoucnu měly nahradit současné informační systémy, optimalizovat informační podporu, přinést nové funkce a umožnit koordinaci logistických operací v rámci integrované sítě velení a řízení NATO. doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc., Mgr. Roman Dufek, doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATOInformation Support of Logistics Planning in NATO Pecina, Miroslav, Dufek, Roman, Cempírek, Miroslav, Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATO, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č.4, s. 95–105, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line). Dostupné z: www.vojenskerozhledy.cz Celý článek →

Doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. (pplk. v zál.), narozen 1952. Absolvent Vysoké vojenské školy týlového a technického zabezpečení v Žilině v roce 1974. V roce 1978 ukončil dvouleté postgraduální studium na VA Brno v oboru organizátorsko-ekonomickém, vševojskový týl. Ve vojscích vykonával šest let funkci zástupce velitele útvaru pro týl, od roku 1990 působil na katedře týlu a později logistiky jako učitel a v současné době zastává funkci vedoucího skupiny. Na základě úspěšného habilitačního řízení na Univerzitě obrany v Brně byl v roce 2007 jmenován docentem v oboru „Ekonomika obrany státu“. Zabývá se problematikou logistické podpory a ochranou životního prostředí v mnohonárodních operacích. Výsledky práce prezentoval na konferencích v Polsku, Rakousku a České republice. Byl spoluřešitelem několika vědeckých úkolů.

01/12/2015

Zanechat komentář