Redakční rada

Nabídka akcí

Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012

Ve dnech 14.-15. listopadu 2012 se uskutečnila na Univerzitě obrany již 5. mezinárodní vědecko-odborná konference Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012. Nosné téma letošní konference bylo „Tvorba a rozvoj operačních koncepcí – klíč k rozvoji budoucích schopností AČR". Konference proběhla pod záštitou prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR a rektora-velitele Univerzity obrany. Samotnou konferenci organizovala a garantovala katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

pplk. gšt. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.

Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012
(Informace o uskutečněné 5. mezinárodní vědecko-odborné konferenci)

Ve dnech 14.-15. listopadu 2012 se uskutečnila na Univerzitě obrany již 5. mezinárodní vědecko-odborná konference Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012. Nosné téma letošní konference bylo „Tvorba a rozvoj operačních koncepcí – klíč k rozvoji budoucích schopností AČR". Konference proběhla pod záštitou prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR a rektora-velitele Univerzity obrany. Samotnou konferenci organizovala a garantovala katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO.

Po úvodu vedoucího katedry celoživotního vzdělávání Ing. Pavla Zůny, MSS., Ph.D., který přivítal účastníky konference a zarámoval její motto a zaměření, vystoupil rektor-velitel Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. Ve svém vystoupení k účastníkům konference nastínil vizi Univerzity obrany a nové směry ve vzdělávání budoucích důstojníků. V závěru svého vystoupení taktéž podtrhl význam a důležitost vědecko-výzkumné činnosti konané na Univerzitě obrany ve prospěch rezortu obrany.
Za Generální štáb AČR účastníky konference přivítal plk. gšt. Ing. Ivo Střecha, ředitel odboru pozemních sil SRDS-OS MO. Ve svém vystoupení, mimo jiné, podtrhl význam koncepční práce jako nezbytného předpokladu úspěšné činnosti strategického stupně řízení.
Vystoupení hlavního řešitele projektu obranného výzkumu „Operační koncepce ozbrojených sil ČR ve společných operacích" (OPERKON) pplk. gšt. Ing. Ivo Piknera, Ph.D., bylo zaměřeno na hlavní cíle a výstupy projektu, kterými jsou vytvoření návrhu „Metodiky tvorby, rozvoje a zásad aktualizace operačních koncepcí" a návrhu „Koncepce použití ozbrojených sil ČR v budoucích operacích".

Hlavním cílem 5. mezinárodní vědecko-odborné konference bylo diskutovat poslání, místo a roli tvorby koncepcí použití sil v rámci procesu obranného plánování a prezentovat finální výstupy projektu OPERKON. Operační koncepce, tedy koncepce budoucího použití ozbrojených sil, by měly být základem všech úvah a zároveň východiskem pro tvorbu vizí a dalších koncepčních materiálů výstavby, rozvoje a použití ozbrojených sil. Na konferenci bylo předneseno a diskutováno patnáct vyžádaných nebo předem připravených příspěvků rozdělených do čtyř tematických oblastí:
■ význam operačních koncepcí v procesu obranného plánování,
■ tvorba operačních koncepcí,
■ použití ozbrojených sil a rozvoj operačních schopností,
■ budoucí použití ozbrojených sil.
Nesporným přínosem byla bohatá a velmi otevřená diskuze v rámci jednotlivých tematických okruhů, která přispěla k širšímu postižení problematiky a přinesla množství nových námětů i konstruktivních připomínek.

Účastníci konference dospěli k celkovému závěru, že v posledních letech byla pozornost zaměřena především na tvorbu koncepcí rozvoje a výstavby ozbrojených sil právě na úkor koncepcí použití sil, ze kterých by měly ostatní koncepce vycházet. Konference doporučila, aby v rezortu obrany byly zahájeny práce na systémovém řešení a přístupu k tvorbě vojenských koncepcí, tedy jak koncepcí použití sil, tak koncepcí jejich výstavby a rozvoje.

Doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D., plk. gšt. v. z., narozen 1963. Po studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (dnes UO) působil na štábních funkcích AČR. Na UO se věnuje akreditovanému i kariérovému vzdělávání příslušníků AČR v oblasti vojenského umění. Působil ve funkci děkana Fakulty vojenského leadershipu UO a do civilu odcházel z pozice vedoucího Katedry vojenského umění. Zabývá se charakteristikami a tendencemi vývoje vojenství a vojenského umění se zaměřením na výstavbu a rozvoj ozbrojených sil. Řeší problematiku rozvoje a použití ozbrojených sil v budoucích operacích a jejich dopad na tvorbu koncepčních dokumentů.

Country: Czech Republic

ORCID: 0000-0002-4527-5310

15/11/2023

Zanechat komentář