Redakční rada

Nabídka akcí

Zelenák Michal

Kpt. Ing. Michal Zelenák, nar. 1964, VVŠ PV Vyškov, magisterské studium na UO v Brně. Od r. 1984 zastával základní odborné funkce v oblasti výstrojního zabezpečení útvarů, od r. 2004 vykonával funkci zástupce velitele roty logistiky a od r. 2008 funkci náčelníka skupiny logistického zabezpečení. Současně je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). V současné době zastává místo odborného asistenta skupiny logistické podpory na katedře logistiky Fakulty ekonomiky a managementu UO v Brně. Zabývá se problematikou zabezpečení služeb v oblasti logistiky, zejména výstroje, a problematikou BOZP a PO.

28/08/2014