Redakční rada

Nabídka akcí

Valouch Jan

Ing. Jan Valouch, Ph.D., narozen v roce 1971. Je absolventem Vojenské akademie v Brně, obor speciální komunikační systémy (1994). Doktorské studium absolvoval na Univerzitě obrany a disertační práci na téma „Návrh pracoviště elektromagnetické kompatibility zaměřené na testování a vývoj vojenské techniky“ obhájil v roce 2007. Po dobu působení v Armádě České republiky (1993-2009) pracoval na funkcích spojených především s oblastí telekomunikací. V současné době pracuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jako ředitel Ústavu bezpečnostního inženýrství. Ve své vědeckovýzkumné, publikační a pedagogické činnosti se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility a bezpečnostní futurologie.

06/09/2016