Redakční rada

Nabídka akcí

Tichý Aleš

Pplk. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D., narozen 1980. Absolvent Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty (obor Všeobecná farmacie a obor Patobiochemie a xenobiochemie) a Lékařské Fakulty v Hradci Králové (obor Lékařská chemie a biochemie). Od roku 2005 pracuje na Katedře radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kde v současné době zastává funkci zástupce vedoucího katedry. Věnuje se molekulárním mechanismům účinku ionizujícího záření a poznatky z oblasti radiační biologie uplatňuje ve výzkumu nových diagnostických a terapeutických nástrojů pro léčbu akutní nemoci z ozáření. Kromě vývoje nových radioprotektivních látek se zabývá biologickou dozimetrií.

31/10/22