Redakční rada

Nabídka akcí

Možné perspektivy rozvoje bojových jednotek lehkého typu

Článek identifikuje konkrétní atributy, které měly a mají v soudobých operacích vliv na plnění operačního úkolu lehkých motorizovaných jednotek a jejích součástí. Jsou nastíněna možná východiska k potlačení negativ a způsoby, jak využít pozitiva. Je navržena i možná organizační struktura, která zohledňuje variabilitu použití a připravenost působit v souladu s požadavkem na dosažení plných operačních schopností. Autor vychází z vlastní praxe velitele jednotky lehkého typu na stupni četa až rota, a to jak z nasazení v rámci tuzemských i zahraničních cvičení, tak zejména z nasazení v zahraničních operacích. Článek slouží jako námět k odborné diskuzi ve sféře jak akademické, tak odborné.

Další informace

 • ročník: 2014
 • číslo: 2
 • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

1. Úvod

V současné době AČR disponuje třemi prapory lehkého typu. Historicky nejstarší, s přidanou schopností zasazení vzduchem, je 43. výsadkový prapor. Dalšími prapory jsou 74. lehký motorizovaný prapor dislokovaný v Bučovicích, jako součást 7. mb, a 44. lehký motorizovaný prapor dislokovaný v Jindřichově Hradci, jako součástí 4. brn. Poslední dva zmíněné prapory vznikly v roce 2008, nedávno tedy oslavily pětileté výročí svého působení. Za tuto dobu absolvovaly jejich součásti nasazení v zahraničních operacích, zahraniční cvičení, cvičení v rámci vyšších celků na území AČR, a nesčetně mnoho vlastních výcvikových aktivit. Dosáhly řady schopností a přiblížily se dosažení schopnosti plnění úkolů v rámci plnění celého spektra operací.

Cílem článku je předložit k další diskuzi aspekty, které zásadně ovlivňují použití těchto typů jednotek v operacích, a současně navrhnout způsob, jak je možné s nimi pracovat za účelem zefektivnění činnosti v soudobých i budoucích operacích. [1]

2. Poslání, organizační struktura a prostředky

2.1 Poslání praporu

Předurčení. Motorizovaná pozemní jednotka praporního typu je vytvořena k eliminaci schopností protivníka, zejména palebnou silou a rychlým manévrem. Je předurčena pro plnění taktických (bojových) úkolů na území České republiky i mimo něj. Vyznačuje se vysokým stupněm pohotovosti, pohyblivostí a značnou palebnou silou. Lehký motorizovaný prapor je schopen rychlých přesunů na různé vzdálenosti. Je budován jako součást nasaditelných sil k naplnění závazků České republiky v rámci NRF a EUBG. Tomu odpovídá organizační struktura, ve které jsou jednotlivé prvky začleněny do tří základních celků, tzn. do bojové části, části bojové podpory a části logistické a zdravotnické podpory.

Využitelnost:

 • v sestavě úkolového (aliančního) uskupení,
 • v sestavě mechanizované brigády,
 • při nasazení v rámci IZS k záchranným a likvidačním pracím,
 • při posílení dekontaminačních míst,
 • při výstavbě materiální základny humanitární pomoci,
 • při posílení Policie ČR,
 • samostatně.

Úloha lmopr vyplývá z úkolu, který bude stanoven silám brigády v rámci aliančních (koaličních) nebo národních operací. Prapor je schopen působit:

 • v operacích pod vedením NATO a EU podle čl. 5 nebo v operacích mimo čl. 5 Severoatlantické smlouvy,
 • v nasazení do bojových, mírových, humanitárních a jiných nestandardních operacích i mimo území České republiky (ČR),
 • při vedení rozhodné činnosti v různých druzích a stupních ohrožení státu, v jakékoliv roční i denní době, za každého počasí a v jakémkoliv terénu,
 • při plnění úkolů zabezpečení obrany a ochrany stanoveného prostoru,
 • při nasazení jeho příslušníků v souladu s platnými zákony ČR při plnění úkolů posílení Policie ČR.

Interoperabilita. Příslušníci velení, štábu praporu a velitelé jednotek jsou schopni komunikovat v anglickém jazyce. Štáb praporu má zpracované metodiky pro plánování a vedení bojové činnosti jak v míru, tak i za války.

Charakteristika a poslání podřízených organizačních celků

Velitelství

Velitelstvítvoří velení, osobní štáb a štáb praporu. Odpovídá zejména za:

 • organizování, řízení a efektivnost výcviku podřízených,
 • budování, přidělování a využívání učební a výcvikové základny,
 • řízení hospodářské činnosti praporu,
 • udržování a rozvíjení spolupráce s územními orgány,
 • stav a úplnost vojenského materiálu,
 • organizaci a zabezpečení ochrany utajovaných informací.

Bojové jednotky

 • Pěší rota (tři v praporu) je předurčena k plnění taktických úkolů v sestavě praporu nebo samostatně. Každá je tvořena třemi pěšími četami a velitelským družstvem. Pěší rota je vyzbrojena kolovými obrněnými vozidly. Má schopnost vést účinnou přímou střelbu proti lehce a středně obrněným cílům do vzdálenosti až 800 metrů.
 • Rota zbraní je předurčena k plnění taktických úkolů v sestavě praporu nebo k palebné podpoře pěších rot. Je tvořena velitelským družstvem, minometnou četou, četou automatických granátometů a skupinou odstřelovačů.

Jednotky bojové podpory

 • Velitelská rota je předurčena k zabezpečení velení a řízení, k provádění průzkumu, zabezpečení a podpoře bojové činnosti pěších rot. Organizačně je tvořena z velitelské čety, spojovací čety, průzkumné čety, čety chemické ochrany a velitelského družstva, které plní úkoly v souladu se svou odborností. Má schopnost zřídit fónické a datové spojení na vzdálenost až 30 km.

Jednotky bojového zabezpečení

 • Rota logistiky je předurčena k logistické podpoře jednotek praporu. Organizačně je tvořena ze zásobovací čety, čety oprav, velitelského družstva a hospodářského družstva. Při vedení bojové činnosti vytváří, udržuje a veze stanovené zásoby vojenského materiálu, odebírá nebo přebírá vojenský materiál vyčleněný pro prapor. Má schopnost zabezpečit stravování 500 osob/den, skladovou kapacitu 100 tun kusového materiálu, 20 m3 pohonných hmot, 7 m3 pitné vody a přepravní kapacitu 55 tun vojenského materiálu v jednom koloběhu.
 • Praporní obvaziště je předurčeno k poskytování první lékařské pomoci raněným a nemocným. Zabezpečuje odsun raněných a nemocných od jednotek k sobě, nevyžaduje-li situace jiné řešení. Přepravní kapacita je 8 zraněných v jednom koloběhu.

3. SWOT analýza

Níže uvedená analýza [5] přehledně demonstruje základní atributy lehkého motorizovaného praporu. Tyto atributy jsou z velké části ovlivněny disponibilní technikou a prostředky, organizační strukturou, ale také vnitřními i vnějšími procesy a limity. Tyto atributy jsou zkoumány z hlediska velitele-manažera a z pohledu použití v operacích. Při tvorbě „swot-matrixu“ jsem aplikoval pouze disponibilní prostředky v rámci pozemních sil AČR bez jakéhokoliv zavádění dalších typů.

Tab. 1: SWOT matice

 

Slabé stránky

-  snížená průchodivost techniky těžkým terénem,

-  malá palebná síla v poměru s jinými typy praporů,

-  při tvorbě RÚU indispozice praporními prostředky nepřímé palby,

-  početnost výsadku za současného použití vozidel,

-  závislost na dalších druzích vojska vlivem absence vlastních odborných jednotek.

Silné stránky

-  rychlé přesuny,

-  schopnost efektivně působit v noci,

-  skrytost,

-  efektivita průzkumu (prostředky ISR)

-  možnost nasazení odstřelovačů či uskupení přesných střelců,

-  kvalitní spojení.

Příležitosti

Efektivní působení v soudobých operacích

Účinná podpora hlavního úsilí bojových sil při vedení standardních operací ve větších celcích

Překonání slabé stránky za účelem využití příležitosti

-  nasazení minimálně ve dvojicích, využití speciálních typů pneumatik, v případě možnosti odlehčení vozidel (demontáž balistické ochrany), vybavení navijáky,

-  použití celé škály druhů střeliva dle typu plněného úkolu, posílení čet o těžké zbraně (RPTZ, AGS)

-  pro stupeň prapor zavést 120mm minomety v síle alespoň četa, pro stupeň rota dvojici 81/82 mm minometů a pro stupeň četa 1 ks 60mm minomet,

-  celkově posílit stupeň četa,

-  zavést schopnost vyžádání a navedení nepřímé palby nebo vzdušné podpory od stupně četa (JFO),

-  implementace odborných čet do struktury praporu (protitanková, ženijní, protiletadlová, strážní),

-  nalezení vhodných způsobů bojového použití v rámci taktických činností větších celků.

Využití silných stránek za účelem uchopení příležitosti

-  provádění rychlých operací a úderů,

-  působení v noci, palba na co nejdelší vzdálenosti s využitím technologie,

-  v maximální míře zasadit prvky průzkumu s důrazem na okamžitý přenos co nejkvalitnějších informací k veliteli,

-  eliminace vysoce důležitých cílů odstřelovači za účelem paralýzy velení a morálky, v případě potřeby navádění palby, plnění úkolů průzkumu,

-  použití v nepřehledném terénu - koncepce spojení umožňuje ovladatelnost většího množství prostředků bez vizuálního kontaktu.

Hrozby

Nesprávné či neefektivní využití tohoto typu praporu a následná změna poslání, popř. reorganizace

Minimalizace slabých stránek a vyhnutí se ohrožením

-  bezvadná analýza terénu před zahájením operace,

-  dočasné přečíslení nepřítele, bezvadné použití výhod terénu a situace ve svůj prospěch, agilita,

-  pro operace na dlouhou vzdálenost nebo současného použití více rot s nutností nepřímé palby více prostředky vyžadovat letectvo nebo dělostřelectvo nadřízeného,

-  působení ve více vozidlech, zvážit i možnost aeromobilních přesunů nebo prosáknutí pěchoty do prostoru před zasazením vozidel.

Využití silných stránek k odvrácení hrozeb

-  vyhnout se příliš členitému terénu, soustředit se na rychlé přesuny po co nejkvalitnějších komunikacích především v noci,

-  prapor nasazovat dle výše uvedeného sloupce.

 

4. Zkušenosti z nasazení a použití jednotek lehkého typu

Hlavním druhem bojové techniky lehkých motorizovaných praporů je LOV Iveco. Jedním z důležitých faktorů, který může zvrátit výsledek boje či taktické činnosti, je přehled. Mám tím na mysli vizuálně vytvořený přehled o situaci v blízkém i vzdálenějším prostoru v 3D. Prostorový vjem je nenahraditelný. LOV Iveco nedisponuje možností dlouhodobého sledování prostoru z 3 D pohledu. Práce operátora věže (identifikace a hlášení cílů, působení na ně, vyhledávání překážek a upřesňování situace v okolí), je tedy limitovaná. Toto omezení se může projevit v horší orientaci, snížení přehledu o okolí a vyhledávání demaskujících příznaků či jiných indicií, které mohou prozradit přítomnost nepřítele. Jako opatření je možné doplnit sestavu alespoň v poměru 1:2 o vozidla disponující touto možností, např. LOV Kajman, MaxxPro. Při patrolování jednotek amerických sil v operaci Enduring Freedom a ISAF na území Afghánistánu byla sestava složena jak z různých druhů zbraní a senzorů, tak věžemi s osádkou i bez osádky. Toto řešení se jevilo jako velmi praktické a nabízející variabilitu požití.

Výše jsem zmínil variabilitu použití zbraní a senzorů. To vytváří příležitost pro požadovaný efekt v cíli. Na stupni četa, která plní samostatný bojový úkol, se jeví jako vhodné disponovat automatickým granátometem, minometem 60 mm pro možnost vedení nepřímé palby nebo více druhy munice, případně kombinací munice v pásu nebo zásobníku. Toto výrazně zvyšuje efektivitu požití a bojový potenciál jednotky.

Vozidlo LOV Iveco je schopné transportovat až 5 osob. Z hlediska přiměřeného komfortu a bezpečnosti je vhodné ve vozidle transportovat 4 osoby průměrně rozměrné. Jako nevýhodu spatřuji dispozici malým počtem sesednuté pěchoty, což mohou být maximálně 3 osoby; v případě pětičlenné osádky jednoho vozidla. Toto lze nahradit více způsoby, např. skrytým zasazením pěchoty z jiné jednotky do prostoru před příjezdem vozidel hlavních sil, využitím více vozidel, čímž se zvýší i počet pěšáků, anebo zakomponováním transportních vozidel do sestavy. Může jednat o T-810 s pancéřováním a lafetovanou zbraní, MaxxPro nebo KBVP Pandur.

V soudobých operacích bude v prostoru samostatně působit jednotka v síle četa až rota. Může samozřejmě působit více jednotek ve stejném čase v jiném prostoru. Klíčová je v těchto případech autonomie čet a rot. Ty musí být schopny okamžitě a pružně operovat bez toho, aniž by musely být posilovány či reorganizovány. Dynamika soudobého boje a taktika nepřátel nutí malé jednotky být připraveny využít velkou škálu možností působení, od neletálních prostředků až po ničení plošných cílů. Právě množství, palebná síla, organizace a pružnost akce i reakce, vytváří předpoklady k úspěchu. Je nutné se na tento fakt zaměřit a vytvořit těmto jednotkám co nejlepší organizační, výcvikové a materiální podmínky k přípravě a použití.

Lehké motorizované prapory nedisponují ženijní technikou. Toto pokládám za velkou nevýhodu. V rámci plnění úkolů na základnách, opevňování či budování základní infrastruktury, je nutné ženijní jednotku využívat. Tato jednotka může mít i další schopnosti, především zatarasování a odtarasování výbušnými i nevýbušnými prostředky zvláště v případech nebezpečí z prodlení. Toto částečně stírají odborný výcvik ve fázi individuální přípravy před nasazením do operace, např. kurz EOR (explosive ordnance reconnaissance) v kombinaci s trhacími pracemi pro neženijní odbornosti. Systémově však analogické požadavky nejsou zakotveny. Tyto schopnosti ve vazbě na organizační strukturu, materiál a systemizovaná místa vidím jako nutné definovat a zavést. Podobným způsobem navrhuji řešit i problematiku navádění nepřímé palby a součinnost s letectvem nebo zdravotního zabezpečení.

5. Možná organizační struktura s ohledem na plnění úkolu v dalších letech

Toto schéma reflektuje současné, a především budoucí potřeby na uskupení lehkého typu. Změny a úpravy proti současnému stavu spočívají v doplnění o některé odborné čety, úpravou struktury čet, rot i praporu. Smyslem je dosáhnout efektivity výcviku, velení, řízení a použití v soudobých a budoucích operacích. Přestože si jsem vědom principu modularity tvorby úkolových uskupení, považuji i na stupni prapor dispozici některými druhy odborností jako součásti pevné struktury za nutné.

Tab. 2: Varianta možné organizační struktury

Stupeň rota

Stupeň četa

Stupeň družstvo

3x pěší rota

2-3x pěší četa

3x pěší družstvo

1x družstvo palebné podpory

60 mm minomet + AGS

1x četa zbraní

1x minometné družstvo

 82mm minomet

1x družstvo AGS

1x družstvo RPTZ

1x zásobovací družstvo

skupina velitele

1x rota bojové podpory

1x minometná četa

4x 120 mm minomet

1x skupina předsunutých návodčích

1x družstvo počtářů

1x protitanková četa

3x družstvo RPTZ

1x protiletadlová četa

2x družstvo PL kanonů (kulometů)

2x družstvo rpl zbraní

1 x průzkumná četa

3x průzkumné družstvo

1x družstvo odstřelovačů

1x družstvo UAV

1x ženijní četa

1x zatarasovací družstvo (minový vrhač)

1x EOD tým

2x ženijní družstvo

1x četa chemické ochrany

1x družstvo rad. a chem. průzkumu

1x družstvo dekontaminace osob

1x družstvo dekontaminace techniky

1x zásobovací družstvo

skupina velitele

1x rota zabezpečení

četa oprav

družstvo oprav kolové techniky

družstvo oprav speciální techniky

1x vyprošťovací družstvo

zásobovací četa

1x zásobovací družstvo

1x hospodářské družstvo

strážní četa

3x strážní družstvo

1x osvětlovací družstvo

obvaziště

2x mobilní zdravotnický tým

2x statický zdravotnický tým

spojovací četa

družstvo linkového spojení

družstvo rádiového spojení

družstvo IT podpory

1x zásobovací družstvo

skupina velitele

Závěr

Jednotky a uskupení lehkého typu v historii vojenství měly, mají a pravděpodobně budou mít své nezastupitelné místo. Disponují řadou výhod na úkor jiných atributů. Právě v tom spočívá mistrovství použití právě potřebných prostředků dle aktuální situace, kdy jednou budou použity tanky, podruhé letectvo a jindy lehké jednotky. Inspirací mohou být zahraniční jednotky a operace, ale především vlastní. Pro potřeby lehkých motorizovaných praporů se lze inspirovat např. 43. vpr, který od doby jeho založení prošel řadou proměn a pružně se vyvíjí.

Můžeme vycházet z vlastních poznatků nashromážděných v zahraničních operacích za posledních více než 20 let, především z těch, kde docházelo ke střetům s nepřítelem a čelilo se různým nepříznivým okolnostem. V podobném duchu je nutné počítat i s evolucí u lehkých motorizovaných praporů, pokud chceme, aby byly nadále opravdu efektivní součástí brigád i AČR jako celku.

Podplukovník gšt. Ing. Pavel Zahradníček, Ph.D., MBA,  narozen v roce 1982. Absolvent VVŠ PV Vyškov (2004), Univerzity obrany (Ph.D. 2017), Kurzu generálního štábu (2022) a studijního program MBA (2023). Během své praxe v letech 2004-2018 velel na základních velitelských a štábních funkcích. Byl nasazen v pěti zahraničních operacích na taktickém a operačním stupni velení a řízení. Autor je příslušník Katedry vševojskové taktiky Univerzity obrany. Oblast jeho výzkumu je zaměřena na technologický rozvoj a jeho praktický vliv na taktiku a přípravu jednotek.

20/11/2023

Zanechat komentář