Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Pplk.Ing. Josef Janošec, CSc. K bezpečnostní politice České republiky

Plk. Ing. Karel Eminger,

Ing. Ladislav Klima, CSc.

Obranný výzkum a jeho programování
Pplk. Ing. Josef Macků Počítačové modelování v AČR
Mjr. Ing. Josef Strelec, CSc., plk. v zál. doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. lnformatická podpora personalistického managementu I
Plk. Ing. Josef Němec, CSc. Poznatky z vše armádních sborů
Plk. Ing. Oldřich Horák, CSc. Možnosti průzkumu armádního sboru
  Z prologu ministra obrany ČR
  Třetí dimenze NATO
Plk. Ing. Miroslav Veselý K některým systémovým problémům logistiky v rezortu MO
Plk. doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Vojenská logistika - samostatný vědní obor
František Němec Armáda 21. století
Plk. v zál. doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Mezinárodní bezpečnostní systémy, jejich podstata a dynamika
Pplk. Ing. Jan Mestek Páteř armády
Dr. Sylvestr Chrastil Několik poznámek k problematice šikanování v armádě
Plk. doc. Ing. Jaroslav Binka, CSc. Spolupráce vysokých vojenských škol ve vědecké oblasti
PhDr. Vladimír Pilát, CSc. Task Force Smith - První boj US Army v Koreji
Mjr. Ing. Jiří Baloun Informační infrastruktura USA pro obranuInformační infrastruktura USA pro obranu
  Ohlédnutí za výstavou IDET '95
  Pohled na budoucnost založený na minulosti
  Standardizace v NATO
  Armáda, Informace, novináři a veřejnost
  Protiraketová obrana
  Divizní generál in memoriam Alois Macbačlk
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Příprava na vstup České republiky do NATO v rezortu obrany
Pplk. gšt. Ing. Jiří Halaška Proces vnitřního přizpůsobování NATO na změněné podmínky ve světě
Pplk. Dr. Lubomír Žumár Operace stabilizačních sil SFOR na území Bosny a Hercegoviny a příprava pokračující mírové mise
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Bezpečnostní systém ČR a krizový management - II
Plk. Ing. Václav Svoboda Nebojme se programové struktury!
Pplk. Ing. Miroslav Štangl, CSc. Pravděpodobné směry rozvoje ozbrojených sil a vojenského umění
Pplk. Ing. Milan Hanousek Operace pozemního vojska USA v duchu nového polního řádu FM 100-5
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K úloze pozemních sil Armády České republiky
Pplk. Ing. René Nastoupil, CSc. Trendy vojenství počátku příštího století a jejich vliv na výstavbu AČR
František Němec Podle možností, nebo podle potřeb?
Pplk. doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Jak dál v pozemních silách AČR?
františek Roček Evropa 21. století
Ing. Jaroslav Kočí, CSc. Globální bezpečnost - optimalizace mezinárodních vztahů
Strategické myšlení Vojenské letectvo: teorie a praxe nátlaku
  Bezpečnostně politické varianty Rakouské republiky: Bezpečnost samostatně, nebo v koalici
  Nová hrozba zbrani hromadného ničeni?
  Obejde se svět bez NATO?
Mgr. Antonín Mládek Legislativní řešc1ú mimořádných i krizových situací v ČR
  Co možná nevíte
  Dobrovolnici v čs. armádě za mobilizace v záři 1938
  Divizní generál Vladimír Vojtěch Klecanda
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Ing. Karel Pezl Úkoly stojící na cestě k přijetí ČR do NATO

Plk. gšt. Ing. Jaromír Kafka, plk. Ing. František Valach, CSc., plk. doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc.

Problematika plánován{ obrany státu přistupujícího k Alianci
Plk. Ing. Oldřich Hoďánek Současnost a perspektiva využívání analýzy pro podporu rozhodovacího procesu v řízení rezortu obrany
Plk. gšt. Inj. Jiří Volín Přístup AČR k integraci CIS do systémů NATO
Plk. Ing. Pavel Piar Ke koncepci vojenského školství a dalším souvislostem
Plk. gšt. Ing. Jiří Halaška Plánování a řízení operací v NATO
Pplk. Ing. Jaroslav Masničák Některé závěry z lokálních válek a ozbrojených konfliktů

Ing. Ladislav Klíma, CSc.,

plk. Ing. Karel Eminger

Plnění cílů programů obranného výzkumu
Ing. Josef Janošec, CSc. Organizace NATO pro vědu, obranný výzkum a technologie
Plk. doc. Ing. Petr Němec, CSc. K bezpečnostní politice České republiky
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. O akceschopnosti bezpečnostního systému státu
Plk. doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Úloha velitele průzkumného svazku a G-2 v procesu řízení operace
Plk. gšt. Ing. Jiří Halaška Opatrné přizpůsobování se?
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Pojetí krizových jevů
  Strategická stabilita v 21. století
  Koncepce národní bezpečnosti ve střední a východní Evropě
  OBSE: Bezpečnostní model příštího století
  Téma dne: Vztahy NATO a Ruska
Pplk. Ing. Jaroslav Stojan Nediskriminující přístupy v obchodních vztazích v NATO
  Ruská politika ve sféře národní bezpečnosti
Pplk. Ing. René Nastoupil, CSc. Alternativy protipěchotních min
  Předmnichovská armáda a památný rok 1938
  Divizní generál Ing. Silvestr Bláha
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  Armádní generál Eduard KADLEC

Ing. Josef Janošec, CSc., Mgr. Libor Frank

Předpokládané vnější bezpečnostní prostředí v České republiky do roku 2015

PhDr. Jana Tomšů Česká vojenská normotvorná terminologie
PhDr. Jiří Straka, CSc.

Projekt Česká vojenská normotvorná

terminologie

  Doktrína informačních operací
  English Annotation
PhDr. Jan Eichler Francouzská koncepce použití ozbrojených sil
  Informační operace a IBCT
Dr. Jindřich Nový, Ing. Pavol Sičak, CSc. Kdo je to vlastně vojenský profesionál?
  Terminologická konference v Brně
Major Ing. Ludvík Bůžek Mezinárodní operace a vojenská terminologie
Profesor Ing. František MikIošík, DrSc. Modelování a simulace ve vojenství
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Nové požadavky na řízení výzkumu a vývoje
Ing. Karel PezI O jakou armádu nám v budoucnosti jde?
Ing. Karel Kozák, Ph.D. Představení autorů tohoto čísla
  Představení autorů tohoto čísla
PhDr. Antonín Rašek

Šest let Bílé knihy o obraně CR - její možná

perspektiva

Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša , CSc. Síly pod národním velením
 

Slovenské národní povstání, jeho vojenský význam a průběh

Profesor Ing. Pavel Fischer, CSc.

Několik poznámek k systémům řízení palby

z tankových kanonů

Ing. Jiří Martinek Uplatňování vojenské letecké terminologie
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

Vize ekonomického a materiálního zabezpečení obrany a bezpečnosti v 21. století

Podplukovník Ing. Jaroslav Stojan Vojenská terminologie a její invarianty
 

Dočasné bojové brigádní skupení - předvoj sil 21. století

Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ekonomická teorie a praxe členství v NATO
Celé číslo:        pdf file
Obsah:

PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc.,

PhDr. Antonín Rašek

Bezpečnostní rizika CR a naše reakce na ně
  Bezpečnostní strategie České republiky - 2001
  Návrh na zavedení Ceny Jaroslava Jandy

Generálmajor Ing. Petr Voznica, CSc., podplukovník Ing. Miroslav Žirovnický

České ozbrojené síly po roce 1990 v zahraničí
  Čínská armáda na prahu 21. století
  Divizní generál František SLUNEČKO

Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., podplukovník Ing. Zdeněk ZbořiI

Ekonomické aspekty rekrutace lidských zdrojů v podmínkách AČR
Podplukovník doc. Ing. Rudolf Urban, CSc. Ekonomické minimum pro důstojníky
  English Annotation
Kapitán Mgr. Marek Jiskra Je veterán jako veterán?
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Máme Doktrínu Armády CR, ale…

Doc. Ing. Vladimír Vráb, CSc., major RNDr. Dalibor Procházka, CSc., major Ing. Ladislav Havelka

Národní centrum simulačních a trenažérových technologií v Brně
Plukovník Ing. František VaIach, CSc. Odezvy na nové bezpečnostní prostředí
  Představení autorů tohoto čísla
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.O

Příčiny vzniku válek v teorii mezinárodních vztahů

PhDr. Antonín Rašek Problémy bezpečnostní politiky CR

Doc. Ing. František Božek, CSc., plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., podplukovník Ing. Vladimír Melkes

Řízení rizik ve vojenských objektech

Ing. Josef Janošec, CSc. doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc.

Řízení výzkumné podpory cílů sil
 

Německo-český a česko-němnecký vojenský slovník

Ing. Oldřich Šesták, Ing. Karel Prskavec Struktura a dosavadní činnost Bezpečnostní rady státu
  Velká kniha vojevůdců, bitev a zbraní
Doc. Ing. Jiří   Strnádek, CSc. Vojenství a vojenská strategie 21. století
  Proč jsem opustil Prahu
Podplukovník Dr. Ing. Josef Šmondrk

Zajištění obrany státu z pohledu zákona

č. 309/2000 Sb.

Celé číslo:             pdf file
Obsah:
Generálmajor Ing. Petr Voznica, CSc.,          plukovník Ing. Oldřich Hoďánek Strategická revize obrany České republiky
podplukovník Ing. Jan Váňa QUO VADIS, armádo?
Ing. Josef Janošec, CSc.,                          plukovník gšt. Ing. Vlastimil GaIatík, CSc. Otazníky vojenského umění
Informace Doktrína Armády ČR
plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Teritoriální síly, vojenské ohrožení a NATO
major Ing.Josef Procházka
Psychologické a informační operace
plukovník Ing. Rudolf Horák, CSc. Prvky procesního řízení v rozhodovacím procesu
Informace Kombinace manévru a ničení
Informace Kurz bezpečnostní politiky a řízení obrany
Ing. Pavel Novotný Ekonomické náklady a přínosy alianční v spolupráce pro CR
podplukovník Ing. Miloslav Novák Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému obranného plánování
Ing. Václav Výborný Povinnosti rezortů při zajišťování obrany státu a bezpečnosti
Ing. Pavol Sičak, CSc. K vytváření vojenské strategie ČR
poručík Ing. Jiří Camfrla Vybrané ekonomické a alternativní náklady všeobecné branné povinnosti
lng. Karel Kozák, PhD. „Čengličtina" aneb Znovu ta terminologie…
podplukovník Ing. Ivan Němec Možnosti změn v systému přípravy vojáků v záloze
Informace Hrozby a ohrožení
Informace Definování hlavního těžiště vojenských operaci
Informace Divizní generál Ing. František NOSÁL
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Ing. Ladislav Klíma, CSc., Plk. Ing. Karel Eminger Vyzbrojování a jeho řízení
Prof. Ing. František Ludvík, Csc. Význam výzkumu vývoje pro vyzbrojování armády
Npor. Ing. Bohuslav Pernica Ekonomické aspekty procesu pořizování výzbroje AČR
Doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. K ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek
Plk. gšt. Ing. Josef Veselý Standardizace
Prof. Ing. Miloš Štěpánek, DrSc., Doc. Ing. Milan Šebesta Konfigurace vojenské techniky
Plk. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., Ing. Jiří Aron Informační toky v oblasti obranného výzkumu, vývoje a technologií mezi NATO a ČR
Pplk. Ing. Karel Jahelka Vize SINATS, nové iniciativy, programy a organizace
Ing. Pavel Morong Trendy rozvoje obrněné bojové techniky ve světě a jejich odraz na modernizace AČR
Prof. Ing. Emil Halámek, CSc. Trendy vývoje prostředků chemického průzkumu a kontroly
Prof. Ing. František Obermann, CSc. Vyzbrojování AČR vojenskými kolovými vozidly
Ing. Ladislav Klíma, CSc.,Plk. Ing. Karel Eminger Výzkumná a vývojová základna a vyzbrojování
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Inovace a vyzbrojování
Prof. Ing František Ludvík,CSc. Vzdělávání vojenské technické inteligence a jeho význam pro vyzbrojování armády
Ing. Miroslav Lorenz, CSc. Logistické technologie pro interoperabilitu při zabezpečování vojenského materiálu
Ing. Ladislav Klíma, CSc., Plk. Ing. Karel Eminger Zbrojní průmysl a vyzbrojování
Doc. Ing. Ladislav Buřita, CSc. Pomohou informační systému procesu vyzbrojování, pomůže proces vyzbrojování informačním systémům?
Ing. Vladimír Civín Nové progresivní energetické zdroje pro armádu
Ing. Radek Kotouček Energetické zdroje pro polní podmínky