Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  Armádní generál Eduard KADLEC

Ing. Josef Janošec, CSc., Mgr. Libor Frank

Předpokládané vnější bezpečnostní prostředí v České republiky do roku 2015

PhDr. Jana Tomšů Česká vojenská normotvorná terminologie
PhDr. Jiří Straka, CSc.

Projekt Česká vojenská normotvorná

terminologie

  Doktrína informačních operací
  English Annotation
PhDr. Jan Eichler Francouzská koncepce použití ozbrojených sil
  Informační operace a IBCT
Dr. Jindřich Nový, Ing. Pavol Sičak, CSc. Kdo je to vlastně vojenský profesionál?
  Terminologická konference v Brně
Major Ing. Ludvík Bůžek Mezinárodní operace a vojenská terminologie
Profesor Ing. František MikIošík, DrSc. Modelování a simulace ve vojenství
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Nové požadavky na řízení výzkumu a vývoje
Ing. Karel PezI O jakou armádu nám v budoucnosti jde?
Ing. Karel Kozák, Ph.D. Představení autorů tohoto čísla
  Představení autorů tohoto čísla
PhDr. Antonín Rašek

Šest let Bílé knihy o obraně CR - její možná

perspektiva

Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša , CSc. Síly pod národním velením
 

Slovenské národní povstání, jeho vojenský význam a průběh

Profesor Ing. Pavel Fischer, CSc.

Několik poznámek k systémům řízení palby

z tankových kanonů

Ing. Jiří Martinek Uplatňování vojenské letecké terminologie
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

Vize ekonomického a materiálního zabezpečení obrany a bezpečnosti v 21. století

Podplukovník Ing. Jaroslav Stojan Vojenská terminologie a její invarianty
 

Dočasné bojové brigádní skupení - předvoj sil 21. století

Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ekonomická teorie a praxe členství v NATO
Celé číslo:        pdf file
Obsah:

PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc.,

PhDr. Antonín Rašek

Bezpečnostní rizika CR a naše reakce na ně
  Bezpečnostní strategie České republiky - 2001
  Návrh na zavedení Ceny Jaroslava Jandy

Generálmajor Ing. Petr Voznica, CSc., podplukovník Ing. Miroslav Žirovnický

České ozbrojené síly po roce 1990 v zahraničí
  Čínská armáda na prahu 21. století
  Divizní generál František SLUNEČKO

Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., podplukovník Ing. Zdeněk ZbořiI

Ekonomické aspekty rekrutace lidských zdrojů v podmínkách AČR
Podplukovník doc. Ing. Rudolf Urban, CSc. Ekonomické minimum pro důstojníky
  English Annotation
Kapitán Mgr. Marek Jiskra Je veterán jako veterán?
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Máme Doktrínu Armády CR, ale…

Doc. Ing. Vladimír Vráb, CSc., major RNDr. Dalibor Procházka, CSc., major Ing. Ladislav Havelka

Národní centrum simulačních a trenažérových technologií v Brně
Plukovník Ing. František VaIach, CSc. Odezvy na nové bezpečnostní prostředí
  Představení autorů tohoto čísla
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.O

Příčiny vzniku válek v teorii mezinárodních vztahů

PhDr. Antonín Rašek Problémy bezpečnostní politiky CR

Doc. Ing. František Božek, CSc., plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., podplukovník Ing. Vladimír Melkes

Řízení rizik ve vojenských objektech

Ing. Josef Janošec, CSc. doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc.

Řízení výzkumné podpory cílů sil
 

Německo-český a česko-němnecký vojenský slovník

Ing. Oldřich Šesták, Ing. Karel Prskavec Struktura a dosavadní činnost Bezpečnostní rady státu
  Velká kniha vojevůdců, bitev a zbraní
Doc. Ing. Jiří   Strnádek, CSc. Vojenství a vojenská strategie 21. století
  Proč jsem opustil Prahu
Podplukovník Dr. Ing. Josef Šmondrk

Zajištění obrany státu z pohledu zákona

č. 309/2000 Sb.

Celé číslo:             pdf file
Obsah:
Generálmajor Ing. Petr Voznica, CSc.,          plukovník Ing. Oldřich Hoďánek Strategická revize obrany České republiky
podplukovník Ing. Jan Váňa QUO VADIS, armádo?
Ing. Josef Janošec, CSc.,                          plukovník gšt. Ing. Vlastimil GaIatík, CSc. Otazníky vojenského umění
Informace Doktrína Armády ČR
plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Teritoriální síly, vojenské ohrožení a NATO
major Ing.Josef Procházka
Psychologické a informační operace
plukovník Ing. Rudolf Horák, CSc. Prvky procesního řízení v rozhodovacím procesu
Informace Kombinace manévru a ničení
Informace Kurz bezpečnostní politiky a řízení obrany
Ing. Pavel Novotný Ekonomické náklady a přínosy alianční v spolupráce pro CR
podplukovník Ing. Miloslav Novák Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému obranného plánování
Ing. Václav Výborný Povinnosti rezortů při zajišťování obrany státu a bezpečnosti
Ing. Pavol Sičak, CSc. K vytváření vojenské strategie ČR
poručík Ing. Jiří Camfrla Vybrané ekonomické a alternativní náklady všeobecné branné povinnosti
lng. Karel Kozák, PhD. „Čengličtina" aneb Znovu ta terminologie…
podplukovník Ing. Ivan Němec Možnosti změn v systému přípravy vojáků v záloze
Informace Hrozby a ohrožení
Informace Definování hlavního těžiště vojenských operaci
Informace Divizní generál Ing. František NOSÁL
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Ing. Ladislav Klíma, CSc., Plk. Ing. Karel Eminger Vyzbrojování a jeho řízení
Prof. Ing. František Ludvík, Csc. Význam výzkumu vývoje pro vyzbrojování armády
Npor. Ing. Bohuslav Pernica Ekonomické aspekty procesu pořizování výzbroje AČR
Doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. K ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek
Plk. gšt. Ing. Josef Veselý Standardizace
Prof. Ing. Miloš Štěpánek, DrSc., Doc. Ing. Milan Šebesta Konfigurace vojenské techniky
Plk. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., Ing. Jiří Aron Informační toky v oblasti obranného výzkumu, vývoje a technologií mezi NATO a ČR
Pplk. Ing. Karel Jahelka Vize SINATS, nové iniciativy, programy a organizace
Ing. Pavel Morong Trendy rozvoje obrněné bojové techniky ve světě a jejich odraz na modernizace AČR
Prof. Ing. Emil Halámek, CSc. Trendy vývoje prostředků chemického průzkumu a kontroly
Prof. Ing. František Obermann, CSc. Vyzbrojování AČR vojenskými kolovými vozidly
Ing. Ladislav Klíma, CSc.,Plk. Ing. Karel Eminger Výzkumná a vývojová základna a vyzbrojování
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Inovace a vyzbrojování
Prof. Ing František Ludvík,CSc. Vzdělávání vojenské technické inteligence a jeho význam pro vyzbrojování armády
Ing. Miroslav Lorenz, CSc. Logistické technologie pro interoperabilitu při zabezpečování vojenského materiálu
Ing. Ladislav Klíma, CSc., Plk. Ing. Karel Eminger Zbrojní průmysl a vyzbrojování
Doc. Ing. Ladislav Buřita, CSc. Pomohou informační systému procesu vyzbrojování, pomůže proces vyzbrojování informačním systémům?
Ing. Vladimír Civín Nové progresivní energetické zdroje pro armádu
Ing. Radek Kotouček Energetické zdroje pro polní podmínky
Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  Budoucnost speciálních operací
  English Annotation
  Brigádní generál Raymund MRAZEK
Plukovník gšl. Ing. Milan Kubeša, CSc. Inspirace pro rozvoj teoretického myšlení
  Koncepce ekonomiky obrany pro 21. století
Podplukovník Ing. Karel Burda, CSc.

Možnosti moderní kryptografie ve vojenských aplikacích

Podplukovník gšt. lng. Vlastimil Galatík, CSc. Nové formy války

Ing. Jiří Štěpanovský, PhDr. Marie Michálková, CSc.

Nové přístupy ke zpracování bezpečnostní a obranné koncepce státu

Podplukovník PhDr. Miloš BaIabán, Ph.D. Od symbolu moci k symbolu úpadku?
Plukovník lng. Rudolf Horák, CSc. Operace na podporu míru
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Peripetie procesu obranného plánování
Podplukovník doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Personalistika a právo, právo a personalistika
Podplukovník doc. Ing. Rudolf Urban, CSc.

Plánování kariérového vzdělávání a výkonů

vojenského školství

  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc.

Prioritní požadavky na zpravodajské informace a velitel

Podplukovník gšt. Ing. František MatuIa

Příprava a použití sil rychlé reakce Armády v České republiky v n1nohonárodních silách NATO

Podplukovník Ing. Oldřich Zlatuška, Ing. Josef Múčka

Projekt zavedení střednědobého finančního plánování do rezortu obrany - II

Plukovník Ing. František Valach, CSc. Protiraketová obrana Spojených států a ČR
  Redefinice poslání a vyvážení prostředků
  Role Československa v sovětské strategii
Major Ing. Radomír Jahoda

Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie

 

Třetí forma vedení války: ochromení velení a řízení

Poručík Ing. Vladimír Tučník

Využití informačních technologií na bázi internetu pro realizaci mezinárodního výzkumu

Ing. Václav Svoboda,

plukovník gšt. Ing. Vladimfr Karaffa, CSc.

Vývoj koncepcí a experimentování (CDE) - významná iniciativa NATO

Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Armádní generál Josef VOTRUBA
  Bílá kniha obrany 2000 Nizozemí
Podplukovník lng. Lubomír SpáčiI, CSc. Cvičení orgánů krizového řízení CMX/CRISEX 2000
  English Annotation
PhDr. Antonín Rašek Evropa 2010
Generálmajo1· Ing. Jaroslav Hudec

Evropská bezpečnostní a obranná identita:

Quo vadis?

Mgr. Zdeněk Kříž

Hlavní úkoly civilního řízení a demokratické

kontroly ozbrojených sil

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., Ing. Karel Hekš

Modelování personálních potřeb a simulace

možností jejich reálného naplňování

Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., por. Ing. Miloš Pydycb, por. Ing. Tomáš   Říman

Nové jevy ve vztazích mezi ekonomikou a obranou

  Podpora vrcholového rozhodování a řízených personálních procesů
  Představení autorů tohoto čísla
Podplukovník Ing. Pavel ŤuIák Přinesla reorganizace ACR také její reformování?
Major Ing. Josef Procházka Program bezpečnostních investic NATO

Podplukovník Ing. Oldřich Zlatuška, Ing. Josef Múčka

Projekt zavedení střednědobého finančního plánování do rezortu obrany

  Tezovitá rekapitulace stěžejních myšlenek

Ing. Milan Štembera, CSc.,

Ing. Josef Janošec, CSc.

Rok po rozšíření NATO z vojenskopolitického pohledu
Plukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Spojenecké společné operace
  Trestní řízení nebylo zavedeno ...
Ing. Vladimír Leška Visegrádská čtyřka a cesta Slovenska do NATO
Celé číšlo:         pdf file
Obsah:
Podplukovník lng. Vojtěch Němeček, Ph.D. Armáda ČR při eliminaci různých ohrožení
  Dva diktátoři ve střehu
Ing. Václav Svoboda Efektivnost: pojem aktuální, úkol naléhavý
Podplukovník gšt. Ing. Jaroslav VeIíšek, CSc. Elektronický boj a jeho řízení
  English Annotation
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K bezpečnostním dokumentům České republiky
Doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Ke kontinuitě přípravy vojenských v Armádě České republiky
Major Ing. Radomír Jahoda

Evropské bezpečnostní a obranné kapacity po auditu ZEU

Podplukovník Dr. Ing. Josef Šmondrk Kodifikační systém NATO a průmysl
Podplukovník doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc.

Koncepční dokumenty bezpečnostní

v a obranné politiky České republiky

Ing. Ladislav Klíma, CSc., plukovník Ing. Karel Eminger

Management obranného výzkumu a vývoje obranných technologií
Ing. Karel PezI Militární aspekty evropské obranné identity
Podplukovník Ing. Roman Horák, CSc. Možné způsoby racionalizace ekonomického v řízení v rezortu MO CR
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Jakou mít obrannou průmyslovou politiku
  Plukovník in memoriam Karel PAVLÍK
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Pohled na GIS v praxi armády
  Představení autorů tohoto čísla
Ing. Josef PavIík Příspěvek k problematice výzkumu v ACR
  Systém financování Kanadských ozbrojených sil
Ing. Josef Janošec, CSc

Ustav strategických studií Vojenské akademie v Brně

 

Zahraniční intervence a separatistické konflikty v Evropě v devadesátých letech

Celé číslo:        pdf file
Obsah:

Ing. Jiří Štěpanovský, PhDr. Marie MicháIková, CSc.

Alianční rozměr koncepcí bezpečnostní

v a obranné politiky České republiky

 

Alternativní pohled na doktrínu

pozemního vojska

 

Je americký vojenský profesionalismus

v úpadku?

Ing. Václav Svoboda

Bezpečnostní a ekologické aspekty ve státní

informační politice

  English Annotation
PhDr. Karel Jícha

Funkce, pozice a role prezidenta CR - vrchního

velitele ozbrojených sil - a problémy rozvíjení

teorie vojenství

  Generál šéf intendantstva v. v. Josef PEŠEK

Podplukovník Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D., podplukovník Ing. Jan Gireth, Ph.D.

K budování ochranných staveb „předem"

v období přípravy obranné operace

  Krátké války a kybernetika
  Média a válka v Kosovu
Podplukovník Ing. Pavel ŤuIák

Mobilizační rozvinování AČR a jeho odraz

v obranném plánování státu

Podplukovník Ing. Petr ŠindeIář Model informací v logistickém systému

Ing. Ladislav KIíma, CSc., Ing. Josef Janošec, CSc., Plukovník Ing. Karel Eminger

Národní vědní politika a obranný výzkum
  Co je nového o nových válkách?
 

Objevuje se nový pojem: humanitární

intervence

  Představení autorů tohoto čísla
Major Mgr. Otakar Patočka Problémy a rozhodování v AČR
Plukovník. doc. Ing. Petr Němec, CSc. Spojenecká společná operační doktrína NATO
Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Vize rozvoje lidských zdrojů

Podplukovník Mgr. Ladislav ChaIoupský, PhDr. Marie .Jandová, CSc.

Poznámky k výběru studijní literatury při výuce

anglického jazyka v rezortu MO

Doc. RNDr. Ladislav HaIberštát, CSc.

Vzdělávání důstojníků v podmínkách změn

státní vzdělávací politiky

Ing. Josef Janošec, CSc.

Základní myšlenky strategie obranného

výzkumu a technologií pro NATO

  Zimní válka 1939-1940
Podplukovník gšt. Ing. Milan Hanousek

Zpravodajská terminologie z pohledu

současnosti

Podplukovník doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Podstata a aktuální stav „vztahů s veřejností"