Celý článek:         pdf file
Obsah:
Plk. Ing. František Valach, CSc. Riziko války po uvolnění mezinárodních vztahů
Ing. Jiří Florián Nové pohledy na úkoly ozbrojených sil

Pplk. Ing. Otakar Mika, CSc., doc. Ing. Václav Soukup, CSc.

Šíření zbrani hromadného ničeni
Pplk. doc. PhDr. František Ochrana. DrSc. Problém kontroly a rozhodování v systému plánování, programování a rozpočtování (SPPR)
Plk. Tod R. Milton Operace jiné než válka
Genmjr. Ing. Emil Antušák Evropská bezpečnost a jej vliv na rozvoj vojenského umění
Plk. Ing. Rudolf Tomešek, CSc. K evropské bezpečnosti a rozvoji vojenského umění
Plk. Ing. František Jiroušek Operační umění a evropská bezpečnost
Dr. Jacob W. Kipp Vliv Partnerství pro mír na evropskou bezpečnost
Timothy L. Thomas Řešeni konfliktů a krizový management, vliv na vojenské umění
Plk. doc. Ing. Arnošt Vraný, CSc. Příprava důstojníků AČR v kontextu programu Partnerství pro mír
Pplk. Ing. Josel Janošec, CSc. Jak zkoumat evropskou bezpečnost a její vliv na rozvoj vojenského umění
Plk. Ing. Miroslav Zabadal, CSc. Změny v chemickém zabezpečen í operace

Plk. doc. Ing. Arnošt Vraný. CSc. plk. Ing. Pavel Roubín, CSc.

Ochrana vojsk a některé aspekty její organizace
Plk. prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. Vybrané metody logistiky
Plk. Ing. Jiří Beran, CSc. Modelování bojové činnosti v AČR ·stav optimistického očekávání
Plk. v zál. doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Ještě k úvahám o skladbě a strategiích AČR
Dr. František Hanzlík, CSc. Mýty a skutečnosti o perzekuci generálů a důstojníků za okupace a jejich účast v odboji ve 2. světové válce

Pplk. Ing. Jaroslav Stojan, Ing. Oldřich Janata, CSc.

K vývoji nových raket - budoucí technologie a systémy
Plk. doc. Ing. Robert Hulák, CSc. TRIAGE - simulační model pro výcvik zdravotnického personálu
  Boj proti nepřátelskému velení a řízení
  Strategický postoj
  Pozemní vojsko SRN - nové úkoly a struktury
  Rozpoznáváni v boji
  Generál šéf zdravotnictva in memoriam MUDr. Vladimír Haering
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Stanislav Stach, CSc. Spektrum rizik a ohrožení společnosti
Ing. Vladimír Leška Slovensko a bezpečnostní politika ČR
Ing. Josef Hrdlička Je neutralita řešením?

Ing. Jiří Florian,

Ing. Miloš Janda

Velení a řízení za branné pohotovosti státu
Genmjr. Ing. Emil Antušák Na prahu 21. století
Plk. doc. Ing. Jiří Stodola, DrSc. K teorii logistického systému v AČR
Pplk. doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. Některé zkušenosti se zaváděním systému plánováni, programování a rozpočtování

Plk. doc. Ing. Arnošt Vraný, CSc.,

plk. Ing. Pavel Roubín, CSc.

Ochrana vojsk jako funkční oblast operační činnosti
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Historie, současnost a budoucnost klamání v bojové činnosti
Plk. doc. Ing. Klaudius Kincl, CSc. Zvýšení efektivity postgraduálního vzdělávání
Plk. doc. Ing. Karel Píchl, CSc. Porovnáni způsobů přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků AČR
Npor. Štefan Sarvaš Mírové mise ve světle sociologických poznatků

Pplk. Ing. Jaroslav Stojan,

Ing. Oldřich Janata, CSc.

K vývoji nových raket budoucíbtechnologie a systémy
Jason. B. Barlow Strategické zhroucení: Letecká strategie pro současnost
Ronald M. Bonesteel Prevence a předcházení etnickým a národnostním konfliktům IV.
  K vojenskému výzkumu a vývoji technologii ve Spolkové republice Německo
Kpt. Dr. Pavel Minařík, CSc. Československá armáda v letech 1945-1969
  Armádní generál in memoriam Rudolf Viest
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Stanislav Stach, CSc. Koncepce bezpečnostní politiky České republiky
Genpor. Ing. Karel Holub K plnění Koncepce výstavby AČR
Genmjr. Ing. Miroslav Kostelka Výstavba logistického systému v AČR
  Mezinárodní konference k 50. výročí otevření druhé fronty v Evropě
PhDr. Jiří Pospíšil

Úvodní slovo na zahájení mezinárodní konference k 50. výročí otevřeni

druhé fronty v Evropě

Dr. Harvey Sicherman Neočekávanost události
PhDr. Vilém Prečan, CSc. Mezinárodně politické důsledky otevření druhé fronty v Evropě z hlediska československého státu
Michael Thom C2 - Command and Control
John K. C. Maclean C41 - Infrastruktura podporující Partnerství pro mír
Genmjr. Ing. Jiří Nekvasil Budováni informační infrastruktury Armády Č R v podmínkách projektu Partnerství pro mír
Bernard Vargel Společenství uživatelů moderní informační technologie se rozšiřuje
Ing. Josef Jarabica Charakteristika možnosti českého průmyslu informatizace při budování informační infrastruktury AČR

Plk. doc. Ing. Arnošt Vraný, CSc.,

plk. Ing. Pavel Roubín, CSc.

Tendence možného rozvoje operačního zabezpečeni

Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc.

pplk. Ing. Ján Antolík

Plánování a organizace klamáni v obranné operaci armádního sboru
Plk. doc. Ing. Klaudius Kincl, CSc. Analýza efektivity postgraduálního vzdělávání
  Vojenské školy a informatika
Pplk. Ing. Jiří Hruška Řešení krizových situací pomoci výpočetní techniky
Pplk. Ing. Otto Záleský Zabezpečení protivzdušné obrany pozemního vojska
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Ke spolupráci s armádami jiných států
PhDr. Marie Vlachová Armáda? A k čemu?
Ronald M. Bonesteel Prevence a předcházeni etnickým a národnostním konfliktům (III.)
  Restrukturalizace - neoddělitelná součást reorganizace ozbrojených sil
  75. výročí Vojenského zeměpisného ústavu
  Divizní generál in memoriam Otakar Zahálka
Celé číslo:             pdf file
Obsah:
  Sedmdesát pět let Generálního štábu Armády České republiky
Sborový generál Erich Eder, velitel rakouské Akademie obrany státu Vojenská hlediska rakouské bezpečnostní politiky
Plk. Ing. Rudolf Tomešek, CSc. Vojenská strategie České republiky
Ing. Vladimir Leška Nepřipustit návrat ke konfrontačnímu modelu evropské bezpečnosti
Ing. Jiří Florián Orgány řízení strategické obrany ČR
Ing. Josef Hrdlička Nebezpečná problematičnost jaderných zkoušek
Plk. Ing. František Valach, CSc. Strategická rizika udržováni mfru
Plk. v zál. Ing. Václav Maryška, CSc. Podstata vojenských konfliktů a technologie jejich vedení
Guy Labouérie DU „STRATOMONDE" - O „světě strategie"
  Organizační, informační a metodologické aspekty hodnoceni systému logistiky
Plk. Ing. Karel Kozák Některé otázky z teorie veleni a řlzení

Plk. v zál. Ing. Milan Sládeček, DrSc.,

plk. v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenskostrategická situace České republiky
PhDr. Jan Gebhart Povstání v protektorátu v září 1939?
  Česko-americký seminář o civilně-vojenských vztazích
 

Štábní rozhovory:

Sbližování ozbrojených sil demokratických armád

 

Důvěra mezi partnery:

Blló knihy obrany Německa, Francie a Eurosbor

Ronald M. Bonesteel Prevence a předcházeni etnickým a národnostním konfliktům (IQ)
  K obranné doktríně a pouliti ozbrojených sil Polské republiky
  Etnický konflikt a neválečné operace
Plk. Ing. Aleš Komár Výzvy moderní společnosti - CCMS/NATO
  Divizní generál ln memoriam František Kravák
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Ing. Jiří Florián Národní bezpečnost ČR
Genmjr. Ing. Pavel Jandáček Švýcarský systém armády · jiný, způsob organizace obrany státu · podobný
Ing. Milan Štembera. CSc. Je Ukrajina (jadernou) velmocí?
Mjr. Dr. Štefan Danics, CSc. Přístupy k vojenskodoktrinální problematice
Pplk. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Návrh koncepce výstavby vojska územní obrany AČR
Plk. Ing. František Roušar K některým problémům počítačového modelování ve vojenství
Peter Kolecko Všeobecné zásady leteckých operaci
Pplk. Ing. Vojtěch Němeček Ženijní zabezpečení boje s využitím objektů stálého opevněni

Ing. Ladislav Klusáček. CSc.,

mjr. Ing. Petr Navrátil

Použitelnost dosud zavedených dýmových prostředků k účinnému maskováni dýmem

Mjr. Ing. Josef Strelec, CSc.,

plk. RNDr. Vratislav Datel, CSc.

Modelování sítí služebních kariér
Plk. Ing. Karel Kozák Problémy vojenské teorie
Mjr. Dr. Štefan Danics, CSc. Parlamentní zplnomocněnec ozbrojených sil SRN
Doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Filozofie transformace „varšavské" armády na „západní standard"
Pplk. Ing. Miloslav Chaloupka Jak organizovat ženijní zabezpečení?
Pplk. Dr. Petr Kučera, CSc. Sovětské vlivy při reorganizaci vojenského školství na počátku 50. let
Ronald M. Bonesteel Prevence etnických a národnostních konfliktů
  Tvořivý lidský intelekt v informatice i v řízení společenských (vojenských) procesů
Plk. ing. František Veselý MIL-TO-MIL v oblasti informačních a komunikačních systémů
  Základy evropské bezpečnosti
Donald Elder Ještě jednou k teorii výstavby ozbrojených sil
  Armádní generál in memoriam Bedřich Homola
Celé číslo:            pdf file
Obsah:
Plk. Ing. František Valach, CSc. Tendence krizi, konfliktů z hlediska projektu Partnerství pro mír
Ing. Petr Svozil Bezpečnostní rizika, svět, Evropa a my
Plk. Ing. Václav Svoboda K některým systémovým problémům plánování výstavby AČR

Pplk. doc. PhDr. František Ochrana, DrSc.,

Ing. Jiří Pátek, CSc.

Transformační proces AČR a obranné zdroje
Ing. Ladislav Klíma, CSc.

Klasifikace výdajů na obranu

v mezinárodním systému strategického plánování obrany

Pplk. Dr. Petr Rožňák Zplnomocněnec ozbrojených sil SRN a Spolkový sněm
Pplk. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Návrh koncepce výstavby vojska územní obrany AČR
Mjr. Ing. Petr Markvart Jakým směrem jde vývoj systému protivzdušné obrany?
Pplk. doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Konstituování státnosti a problémy její obrany
Dr. František Hanzlík, CSc. Uplatňování sovětského vlivu na budování čs. branné moci
Plk. v zál. doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Příprava vojenských profesionálů
Plk. doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. Velení a vedení podřízených

Plk. v zál. Ing. Milan Sládeček, CSc.,

plk. v zál. Ing. Karel Štěpánek

Strategie prostorové obrany
Pplk. Ing. Vojtěch Májek Aplikace teorie her v procesu tvorby rozhodnutí
Plk. v zál. Ing. Josef Nastoupil K úvahám o obraně České republiky
Plk. v zál. Ing. Zdeněk Řezáč Německý Schlieffenův plán z roku 1914
  Síť neboli šedá moc - obrana pro rok 2030
  Pět imperativů vedeni koaliční války
  Demokracie a válka
  Nová kvalita spojeneckých systémů (NATO a ZEU)
  Divizní generál Hugo Vojta
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. v zál. Ing. Josef Fučík Jakou obranu republice?

Plk. doc. Ing. Jiří Svačina, CSc.,

doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc.

Východiska k transformaci vojenského školství AČR
Pplk. doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. Systém plánování, programování a rozpočtování
Plk. RNDr. Jaroslav Mirovský, CSc. Co chceme, kam jsme došli
Pplk. Dr. Petr Rožňák Úřad zplnomocněnce ozbrojených sil SRN ve Spolkovém sněmu
  NATO: Nutnost rozšíření
Genmjr. Ing. Emil Antušák Vzniká nová operační doktrína AČR
Pplk. Ing. Vojtěch Májek Principy použiti vojenského letectva a PVO
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša K úkolům vojska územní obrany
Pplk. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Vojsko územní obrany - teorie a praxe
Pplk. Ing. Vojtěch Němeček Teorie maskováni v AČR a v armádách států NATO
Plk. Ing. Aleš Komár Logistika armády
Plk. v zál. Ing. Zdeněk Řezáč Rakousko-uherský nástupní plán v roce 1914
  O obranném průmyslu
Plk. Ing. Egon Kratochvíl AFCA (Aktivita a plány české pobočky)
  Slovenská republika

Pplk. Ing. Voj těch Němeček, pplk. Ing. Petr Škrob, CSs., PhDr. Drahomíra Kožmínová, CSc.

K výkladu pojmů teorie maskování armád státu NATO
  Ze „zákazníka" bezpečnosti „hraniční" zemi
  Armádní generál in memoriam Ing. Alois Eliáš