Redakční rada

Nabídka akcí

Schválené redakční radou a platné od 1. dubna 2015.

Smyslem Etických standardů je definovat práva a povinnosti vydavatele (redakčních orgánů), autorů a recenzentů v publikačním procesu a nastavit pravidla publikačního procesu tak, aby byla zajištěna jeho transparentnost a maximální kvalita, objektivita a neutralita časopisu Vojenské rozhledy. Tyto Etické standardy jsou v souladu s doporučeními Committee on Publication Ethics (COPE), obsaženými v Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Poznámka: Vydávající institucí časopisu Vojenské rozhledy je Univerzita obrany. Pro zajištění vydávání časopisu jsou vydavatelem zřízeny redakční orgány, kterými se pro potřeby tohoto dokumentu rozumí: redakční rada (včetně jejího předsedy a tajemníka) a výkonný redaktor. Osoba (autor, recenzent, člen redakčních orgánů), která se dopustí porušení Etických standardů, je označena jako „přestupce“.

 

Etická odpovědnost a očekávání

Povinnosti vydavatele a redakčních orgánů:

 • vystupovat nezaujatě, posuzovat jejich činnost objektivně a spravedlivě, bez jakékoliv diskriminace;
 • přistupovat k hodnocení a publikování obdržených příspěvků tak, aby hlavním hodnoticím kritériem byly odborná kvalita a přínos;
 • přijmout opatření, která umožní upozornit na možné porušování Etického kodexu, a zavést postupy, které takovému porušování budou předcházet;
 • důsledně se řídit stanoveným procesem posuzování příspěvků.

 Povinnosti autora:

 • seznámit se s Pokyny pro autory a Etickým kodexem;
 • zavázat se, že identický nebo významově podobný příspěvek dosud nebyl publikován nebo nabídnut k publikování v jiném periodiku či jiném veřejně přístupném informačním zdroji;
 • udělit vydavateli svolení příspěvek vydat a šířit v tištěné i elektronické formě;
 • zaručit se, že příspěvek neobsahuje informace podléhající utajení podle platné právní úpravy;
 • v příspěvku explicitně uvést, účasti další osoby či instituce, která se podílí na vytvoření příspěvku, včetně identifikace grantu, sponzora, projektu apod.;
 • řádně citovat použité prameny a literaturu;
 • tolerovat případné zásahy do svého příspěvku vyplývající z výsledku recenzního řízení a jazykové korektury;
 • nepátrat po identitě recenzentů a upozorňovat vydavatele na skutečnosti, které by mohly ohrozit anonymitu a objektivitu recenzního řízení;
 • vyvarovat se ve svém příspěvku nepodložených hodnoticích výroků, které by mohly mít denunciační nebo urážlivý charakter či by mohly poškodit další osoby a dobrou pověst časopisu;
 • oznámit vydavateli jakýkoliv možný střet zájmů;
 • neprodleně informovat vydavatele v případě, že se v publikovaném příspěvku objeví závažná chyba.

Odpovědnost recenzenta:

 • seznámit se s Pokyny pro recenzenty a Etickým kodexem;
 • odstoupit od recenze v případě, že nabude přesvědčení, že jej nebude moci posoudit na dostatečně odborné výši;
 • posoudit recenzovaný příspěvek objektivně, nezaujatě a recenzní posudek vypracovat včas, v požadovaném rozsahu a kvalitě;
 • zachovávat důvěrnost informací, které od vydavatele nebo autora v souvislosti se zpracováváním recenzního posudku obdrží;
 • upozorňovat vydavatele na každý již publikovaný nebo zaslaný text, který vykazuje významnou podobu s recenzovaným příspěvkem;
 • nepátrat po identitě autora recenzovaného příspěvku a upozorňovat vydavatele na skutečnosti, které by mohly ohrozit anonymitu recenzního řízení;
 • včas informovat vydavatele o možném střetu zájmů.

Postup při řešení případů neetického chování

Identifikace neetického chování

Kdokoliv může upozornit vydavatele na porušování výše uvedených Etických standardů. Poskytovatel informace o takové skutečnosti by měl vydavateli (redakčním orgánům) poskytnout dostatečné informace a důkazy pro zahájení šetření.

Šetření neetického chování

Vyřizování podnětů a stížností týkajících se neetického chování je v kompetenci předsedy redakční rady, který o těchto skutečnostech může informovat redakční radu a konzultovat je s ní. V případě závažných porušení informuje vydavatele časopisu. Ke každému případu porušení Etických standardů bude vydavatel přistupovat se vší vážností, důsledností a takovým způsobem, aby byly zachovány podmínky pro rovné a objektivní vyšetření provinění. Veškeré informace týkající se šetření a výsledky z něj vyplývající nebudou poskytovány mimo okruh osob, kterých se bezprostředně týkají.

Drobná porušení Etických standardů

V případě drobného porušení Etických standardů je přestupce na tuto skutečnost upozorněn předsedou redakční rady a vyzván k vyjádření svého stanoviska a nápravě. Menší pochybení je možné řešit neveřejně a bez zapojení dalších osob a orgánů.

Závažná porušení Etických standardů

Závažné porušení Etických standardů řeší předseda redakční rady v přiměřené míře ve spolupráci s redakční radou a vydavatelem. V zájmu objektivního posuzování míry případného provinění je možné k šetření a konzultacím přizvat další osoby a orgány.

Výstupy z šetření porušení Etických standardů (v rostoucím pořadí závažnosti)

Po provedení šetření je možné z porušení Etických standardů vyvodit závěry a v přiměřené míře přijmout některá následující opatření. Ta mohou být přijata samostatně nebo ve vzájemné kombinaci:

 • informování a poučení přestupce v případě, že jeho neetické chování bylo způsobeno neznalostí, nepochopením nebo nesprávnou interpretací a aplikací Etických standardů,
 • důrazné písemné upozornění přestupce a varování před důsledky neetického chování,
 • zveřejnění přestupku ve formě obecného upozornění,
 • zveřejnění přestupku s uvedením detailního rozboru porušení Etických standardů a identifikací přestupce,
 • uvalení embarga na přijímání příspěvků (je-li přestupce autorem), vyřazení z okruhu recenzentů (je-li přestupce recenzentem), odvolání z funkce (je-li přestupcem člen redakčního orgánu) na omezené nebo neomezené období,
 • formální stížnost na přestupce adresovaná jeho zaměstnavateli nebo profesní organizaci a předání k dalšímu šetření a jednání.