Redakční rada

Nabídka akcí

 

DTB LOGO

Vítejte na našich stránkách...

Recenzovaný teoretický časopis Ministerstva obrany Vojenské rozhledy je nejstarším prestižním českým vojenským časopisem (založen v roce 1920). Od poloviny roku 2013 je vydáván Univerzitou obrany (vydávající instituce), státní vojenskou vysokou školou s mnohaletou tradicí vědeckého bádání na poli obrany a bezpečnosti. Časopis přináší nejnovější poznatky z oboru bezpečnostní a vojenské vědy, teorie a metodologie. Uveřejňuje původní vědecké práce v oblasti bezpečnostních studií a ze všech oborů vojenství; edukační funkci plní články přehledového typu k vybraným aktuálním tématům. Časopis je periodikem, které poskytuje prostor pro prezentaci názorů autorů z řad bezpečnostní komunity i ozbrojených sil, nabízí odpovědi na základní otázky bezpečnosti, obranné politiky a vojenství v nejširším slova smyslu. Je určen především pro potřeby praxe a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany. Svým dílem přispívá k rozvoji vojenské vědy v oblasti bezpečnostních a strategických studií, operačního umění, ale i taktiky, vojenské ekonomiky, vojenských technologií a dalších souvisejících oborů.

Vychází čtyřikrát ročně v tištěné a elektronické podobě na portále www.vojenskerozhledy.cz. Tištěná verze časopisu je vydávána v nákladu 600 kusů a je zdarma distribuována v rámci resortu obrany, vybraným institucím státní správy v České republice, vojenským i civilním univerzitám a vysokým školám, výzkumným organizacím, think-tankům, knihovnám a dalším odběratelům.

Zveřejnění autorských příspěvků v časopise je pro autory bezplatné. K publikování jsou přijímány původní příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Následně prochází anonymním recenzním řízením.  Časopis zveřejňuje v přílohové části nerecenzované texty, které mají informační nebo polemický charakter vyjadřující osobní názory autorů. Tyto texty mohou rovněž podle zvážení redakce, procházet recenzním řízením k verifikaci jejich obsahu.

Vojenské rozhledy jsou časopisem s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je k dispozici čtenáři nebo instituci bezplatně. Čtenáři mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, nebo odkazovat se na plné texty článků nebo je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel bez předchozího souhlasu vydavatele nebo autora. Podmínkou je dodržení autorských a licenčních práv podle zásad Creative Commons Corporation (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)

Časopis je zapsán v databázi odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) a od čísla 1/2018 je indexován v databázi Emerging Sources Citation Index na Web of Science. Dále je časopis  v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR". Rovněž je zveřejněn v databázi "Index Copernicus Journals Master List", Central and Eastern European Online Library GmbH (CEEOL), Crossref database  (DOI) a Directory of Open Access Journals (DOAJ). Obsah časopisu je součástí České národní bibliografie a katalogu Národní knihovny České republiky.