Redakční rada

Nabídka akcí

STATUT REDAKČNÍ RADY

Čl. 1 Základní ustanovení

Statut Redakční rady časopisu Vojenské rozhledy (dále jen „statut“) blíže upravuje pravidla činnosti redakční rady časopisu Vojenské rozhledy (dále jen „redakční rada“), jak ukládá článek 4, odstavec (4) Statutu časopisu Vojenské rozhledy.

Čl. 2 Působnost redakční rady

(1) Redakční rada je odpovědná za naplňování profilu časopisu Vojenské rozhledy (dále jen „časopis“) a neustálé zvyšování jeho odborné úrovně. V rámci své působnosti rovněž odpovídá za řešení koncepčních i závažných operativních úkolů, které s vydáváním časopisu souvisejí.

(2) Redakční rada plní zejména tyto úkoly:

 1. projednává plány své činnosti, obsahovou strukturu jednotlivých čísel časopisu a další záměry redakce;
 2. stanovuje formy a redakční standardy pro zpracování příspěvků, posuzuje kvalitu zveřejněných příspěvků a přijímá systémová opatření k zvyšování kvality časopisu;
 3. rozhoduje o přijetí autorských příspěvků v případě rozporných recenzních posudků o publikování;
 4. doporučuje v rámci anonymního recenzního řízení recenzenty pro jednotlivé příspěvky;
 5. stanovuje formu a obsah recenzního posudku;
 6. vydává souhlas ke zveřejnění nebo odmítnutí zaslaných autorských příspěvků.
 7. hodnotí jednotlivá vydání časopisu v tištěné a elektronické podobě na webových stránkách časopisu;
 8. projednává zásadní připomínky a návrhy čtenářů a navrhuje příslušná opatření;
 9. cestou předsedy redakční rady navrhuje rektorovi-veliteli UO změny v řídících a plánovacích dokumentech, které jsou v jeho schvalovací pravomoci;

(3) Členové redakční rady se podle svých možností podílejí na propagaci časopisu, získávání nových přispěvatelů a rozšiřování okruhu recenzentů.

(4) Členové redakční rady nesmějí sdělit autorům příspěvků ani jiným třetím osobám jména recenzentů ani recenzentům či jiným třetím osobám jména autorů posuzovaných příspěvků a nesmějí sdělit těmto osobám ani takové skutečnosti, které by mohly ovlivnit objektivitu anonymního recenzního řízení.

(5) Člen redakční rady má nárok na jeden exemplář z tištěné verze vydaného čísla časopisu.

Čl. 3 Složení redakční rady

(1) Redakční rada má 23 členů a je složena z předsedy redakční rady a členů redakční rady.

(2) Předsedou redakční rady je obvykle zaměstnanec Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany (dále jen CBVSS) jmenovaný rektorem velitelem Univerzity obrany zpravidla na dobu dvou let. Složení redakční rady je uvedeno v tiráži časopisu a na internetových stránkách časopisu.

(3) Funkce člena redakční rady je čestná a nezastupitelná a je s ní spojena povinnost účastnit se činnosti redakční rady.

(4) Členství v redakční radě zaniká:

 1. uplynutím funkčního období,
 2. vzdáním se členství,
 3. odvoláním.

(5) Organizační a administrativní úkoly spojené s činnosti redakční rady zabezpečuje tajemník redakční rady (dále jen tajemník).

(6) Jednání redakční rady se účastní výkonný redaktor Vojenských rozhledů (dále jen redaktor), který není členem redakční rady.

Čl. 4 Povinnosti předsedy redakční rady

(1) Předseda redakční rady:

 1. řídí činnost redakční rady, tajemníka redakční rady a redaktora;
 2. navrhuje veliteli-rektoru UO jmenné složení redakční rady;
 3. koordinuje a prostřednictvím tajemníka a redaktora zabezpečuje vydávání časopisu v tištěné i elektronické formě;
 4. jedná jménem redakční rady, zejména ve vztahu k ostatním součástem resortu obrany a dalším subjektům zapojených do vydávání časopisu;
 5. je povinen sledovat a vyhodnocovat hospodaření s přidělenými finančními prostředky určenými na vydávání časopisu;
 6. ve sporných případech určuje recenzenty pro anonymní oponentní řízení;
 7. na vyžádání informuje velitele-rektora UO nebo jím určeného zástupce o činnosti redakční rady;
 8. předkládá veliteli-rektorovi nebo jím určenému zástupci návrhy na změny v řídících, koncepčních a plánovacích dokumentech Univerzity obrany, případně Ministerstva obrany, které mají vliv na činnost redakční rady a vydávání časopisu;
 9. plní další úkoly nezbytné k vydávání časopisu.

5 Povinnosti tajemníka

(1) Tajemník:

 1. zajišťuje a prakticky, podle pokynů předsedy redakční rady, realizuje organizační a administrativní úkoly spojené s činnosti redakční rady;
 2. připravuje podklady pro zasedání redakční rady, zpracovává zprávu o jejím zasedání, vyhodnocuje plnění úkolů a průběžně informuje členy redakční rady o stavu přípravy a vydávání jednotlivých čísel časopisu;
 3. podle pokynů předsedy redakční rady usměrňuje činnost redaktora;
 4. připravuje podklady pro finanční a další požadavky, předkládané na rektorát Univerzity obrany a ostatním součástem Ministerstva obrany k zajištění vydávání časopisu;
 5. informuje předsedu redakční rady o všech skutečnostech, které mají vliv na vydávání časopisu.

Čl. 6 Zasedání redakční rady

(1) Zasedání redakční rady svolává její předseda prostřednictvím tajemníka podle ročního plánu činnosti redakční rady nebo po konzultaci s ostatními členy redakční rady podle potřeby. Zasedání redakční rady se koná nejméně dvakrát v kalendářním roce.

(2) Zasedání redakční rady řídí její předseda; v případě nepřítomnosti předsedy redakční rady řídí zasedání redakční rady jím určený člen redakční rady.

(3) Redakční rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů redakční rady.

(4) Zasedání redakční rady může být zahájeno a může probíhat pouze v případech, kdy je redakční rada schopna se usnášet. V případě, že redakční rada není schopna se usnášet, svolá předseda redakční rady opakované zasedání redakční rady.

(6) Zasedání redakční rady je neveřejné, o jeho průběhu redaktor pořizuje zápis. Do zápisu se neuvádí ani se nezveřejňuje seznam schválených recenzentů ani posuzovaných příspěvků a jejich autorů; tento seznam je uložen u předsedy redakční rady a právo do něj nahlížet mají pouze členové redakční rady. Zápis se ukládá u šéfredaktora po dobu nejméně pěti let.

7) O hlavních výsledcích jednání redakční rady se vyhotovuje zpráva, která se ve zredukované podobě zveřejňuje na internetových stránkách časopisu.

Čl. 7 Hlasování redakční rady 

(1) O přijetí návrhů, které na zasedáních redakční rady předkládají její členové, tajemník nebo redaktor a týkají se záležitostí uvedených v čl. 2 odst. 2, písm. a), b), c), e), h) a j) se vždy hlasuje. Ostatní návrhy se považují za přijaté, jestliže předseda redakční rady nebo některý zostatních členů nenavrhl o daném návrhu hlasovat.

(2) Hlasování je veřejné a k platnému usnesení redakční rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů redakční rady, pokud není dále stanoveno jinak.

(3) V případech, kdy je to nutné z časových důvodů nebo vzhledem k relativní jednoduchosti a jednoznačnosti podkladových materiálů a požadovaného rozhodnutí, může předseda redakční rady mimo zasedání redakční rady písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty předložit ostatním členům redakční rady návrh usnesení, které má být přijato (dále jen „hlasování per rollam“). Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové redakční rady písemně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Pokud se některý ze členů redakční rady ve stanovené lhůtě k návrhu usnesení písemně nevyjádří, má se za to, že s návrhem usnesení souhlasí. K přijetí usnesení hlasováním per rollam je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů redakční rady. Výsledek hlasování per rollam oznámí předseda redakční rady ostatním členům redakční rady nejpozději do 10 dnů od konce lhůty pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu. O hlasování per rollam se pořizuje zápis.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

(1) Statut redakční rady časopisu Vojenské rozhledy je v listinné podobě uložen u předsedy redakční rady a v elektronické podobě se zveřejňuje na internetových stránkách časopisu.

(2) Tento statut nabývá platnosti dnem 12. 1. 2017 a účinnosti dnem 17. 1. 2017, kdy došlo ke schválení Statutu časopisu Vojenské rozhledy rektorem-velitelem UO. Tím zároveň pozbývá platnosti původní statut z 27. 4. 2014.