Redakční rada

Nabídka akcí

Schválil dne 17. ledna 2017
rektor-velitel Univerzity obrany
brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, PhD.

 

STATUT ČASOPISU

VOJENSKÉ ROZHLEDY

Czech Military Review

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Časopis Vojenské rozhledy (dále jen „časopis VR“ nebo „časopis") je odborným recenzovaným periodikem vydávaným Ministerstvem obrany na základě povolení Ministerstva kultury MK ČR E 6059 s přiřazeným ISSN 1210-3292 (v tištěné verzi) a ISSN 2336-2995 (v internetové verzi). Vydávající institucí je Univerzita obrany (dále jen „vydavatel“). Časopis je pokračovatelem časopisu Vojenské rozhledy, který vznikl v roce 1919 a byl vydáván v Československém vědeckém ústavu vojenském. Název časopisu byl v roce 1951 změněn na Vojenskou mysl. Původní název Vojenské rozhledy byl obnoven v roce 1992.

(2) Statut časopisu Vojenské rozhledy vymezuje profil a strukturu časopisu Vojenské rozhledy, složení a postavení jeho redakční rady, předsedy redakční rady, redakce časopisu, tajemníka redakční rady, výkonného redaktora, obecnou strukturu čísla časopisu VR, redakční standard, pravidla recenzní činnosti a otázky spojené s vydáváním a distribucí časopisu VR.

Čl. 2 Profil časopisu

(1) Časopis VR představuje platformu pro prezentaci a předávání nejnovějších odborných poznatků a názorů v oblasti vojenství. Svým zaměřením pokrývá oblast bezpečnostní a obranné politiky, vojenské strategie, obranného plánování, strategického řízení a operačního umění. Na svých stránkách rovněž zveřejňuje články týkající se vzdělávání, výcviku, taktiky, výzbroje, vojenské logistiky a dalších souvisejících témat.

(2) Časopis VR je vydáván ke zveřejňování původních autorských příspěvků, které
se zabývají:

 1. teorií a praxí jednotlivých prvků bezpečnostního systému státu se zaměřením na obranu České republiky a výstavbu a činnost Ozbrojených sil ČR;
 2. teorií a praxí uplatňovanou v rámci bezpečnostních systémů NATO, EU a jejich členských států s důrazem na obrannou politiku a otázky rozvoje a činnosti ozbrojených sil;
 3. přístupy a zkušenosti z výstavby, přípravy a použití Ozbrojených sil ČR ve vojenských operacích a jejich aplikací do teorie vojenského umění;
 4. nejnovějšími poznatky, teorií a trendy rozvoje vojenské strategie, operačního umění a taktiky a systému podpory a zabezpečení ozbrojených sil v operacích;
 5. praxí a teorií obranného plánování, strategického řízení obrany státu a jednotlivých prvků systému obrany ČR;
 6. prezentací koncepčních dokumentů, názorů a záměrů představitelů rezortu obrany;
 7. trendy rozvoje vojenských technologií a jejich aplikací ve vyzbrojování ozbrojených sil;
 8. novými vědeckými poznatky využitelnými k podpoře obranného systému státu.

(3) Preferovanými formami autorských příspěvků jsou původní články, studie, názory, polemiky a knižní recenze. Součástí časopisu mohou být i informace z vědeckého života, informace o konání významných konferencí, sympozií, seminářů a o jubileích osobností činných v oblastech korespondujících se zaměřením časopisu.

Čl. 3 Struktura časopisu

(1) U každého článku je explicitně vyznačeno, zda se jedná o recenzovanou stať, či zda se jedná o stať jiného druhu. Na základě zaměření autorských příspěvků jsou jednotlivá čísla časopisu VR vnitřně tematicky rozčleněna.

(2) Články jsou v časopisu zveřejňovány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Každý z příspěvků v recenzované části časopisu je opatřen českým a anglickým abstraktem a klíčovými slovy v české a anglické mutaci.

(3) Autorské příspěvky musí splňovat redakční standard, který definuje požadavky z hlediska obsahu, formy, struktury a rozsahu. Redakční standard je popsán v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na internetových stránkách časopisu (www.vojenskerozhledy.cz).

(4) Časopis VR vychází čtyřikrát ročně v tištěné a elektronické podobě, na adrese www.vojenskerozhledy.cz, vždy do konce března, června, září a prosince kalendářního roku. Tištěná verze časopisu je vydávána v nákladu 600 kusů a je distribuována v rámci resortu obrany, vybraným institucím státní správy v České republice, vysokým školám, výzkumným organizacím, think-tankům, knihovnám a dalším odběratelům podle distribučního seznamu schvalovaného redakční radou časopisu.

Čl. 4 Redakční rada

(1) Redakční rada časopisu VR je odborným orgánem, který garantuje profil a strukturu časopisu. Stanovuje koncepci vydávání časopisu a schvaluje obsah jednotlivých čísel a distribuční seznam.

(2) Redakční rada je tvořena odborníky zabývajícími se problematikou vymezenou profilem časopisu, a to z řad příslušníků rezortu obrany, významných odborníků vysokých škol a širší bezpečnostní komunity ČR, přičemž více než polovina členů nepatří mezi zaměstnance rezortu obrany.

(3) Redakční rada je složena z předsedy a členů redakční rady. Rektor-velitel Univerzity obrany jmenuje předsedu redakční rady časopisu VR a na jeho návrh členy redakční rady. Složení redakční rady je uvedeno v tiráži a na internetových stránkách časopisu.

(4) Podrobná pravidla činnosti redakční rady stanovuje Statut redakční rady, který projednává a schvaluje redakční rada na svém zasedání.

Čl. 5 Předseda redakční rady

Předseda redakční rady organizuje a řídí činnost redakční rady a svolává její zasedání. Ve spolupráci s tajemníkem připravuje jednání redakční rady. Odborně řídí činnost výkonného redaktora časopisu.

Čl. 6 Členové redakční rady

Členové redakční rady jsou hlavními garanty odborné a vědecké úrovně časopisu. Posuzují obsahovou a formální úroveň článků a doporučují recenzenty pro anonymní recenzní řízení jednotlivých příspěvků. Propagují časopis v oblasti svého působení. Zúčastňují se jednání redakční rady, kde je jejich účast nezastupitelná.

Čl. 7 Tajemník redakční rady

(1) Tajemník redakční rady je orgánem předsedy redakční rady, který v praktické rovině zajišťuje organizační a administrativní opatření činnosti redakční rady a výkonného redaktora. Jeho úkolem je zejména připravovat podle pokynů předsedy jednotlivá zasedání redakční rady, organizovat posuzování autorských příspěvků členy redakční rady, úzce spolupracovat s výkonným redaktorem při přípravě jednotlivých čísel časopisu a informovat předsedu redakční rady o všech důležitých okolnostech souvisejících s časopisem.

Čl. 8 Výkonný redaktor

(1) Redakci časopisu zajišťuje Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany (CBVSS) prostřednictvím výkonného redaktora. Výkonný redaktor ve své činnosti vychází z tohoto statutu a odborných pokynů předsedy a tajemníka redakční rady časopisu VR.

(2) Výkonný redaktor časopisu VR se spolu s redakční radou a tajemníkem redakční rady podílí na posuzování obsahové a formální úrovně příspěvků a navrhuje jejich přijetí.Po recenzním řízení, ve spolupráci s členy redakční rady a se souhlasem předsedy redakční rady připravuje obsah časopisu. Při lámání časopisu navrhuje předsedovi redakční rady konečné úpravy aktuálního čísla.

(3) Výkonný redaktor je výkonným orgánem redakce odpovědným za:

 1. administrativní zabezpečení činnosti redakční rady;
 2. přijímání zaslaných autorských příspěvků;
 3. posuzování přijatých autorských příspěvků z hlediska požadavků redakčního standardu;
 4. korespondenci s autory příspěvků a recenzenty;
 5. vedení agendy týkající se kontaktu s autory, členy redakční rady, recenzenty
 6. odměňování jejich práce;
 7. postoupení příspěvků k anonymnímu recenznímu řízení;
 8. udržování databáze recenzentů v redakčním systému „Open Journal System“;
 9. finální korekci zveřejňovaných textů a technickou přípravu čísla časopisu do tisku;
 10. vedení internetových stránek.

(3) Výkonný redaktor časopisu je povinen:

 1. podle pokynů vydavatele a v součinnosti s předsedou redakční rady připravovat harmonogram výroby časopisu;
 2. organizovat a zajišťovat recenzní řízení;
 3. vést evidenci příspěvků předaných redakci k publikování, informovat autory o převzetí příspěvků;
 4. v případech, že autorské příspěvky nesplňují požadavky redakčního standardu, vracet je autorům s doporučením nápravy.
 5. na základě dodaných příspěvků, které prošly recenzním řízením, ve spolupráci s redakční radou navrhovat obsahové uspořádání jednotlivých čísel časopisu, které předkládá ke schválení předsedovi redakční rady;
 6. vést agendu spojenou s vydáváním časopisu;
 7. zpracovávat a předkládat doklady pro odměňování autorů recenzních posudků nebo jiných tvůrců časopisu v závislosti na honorářové politice UO;
 8. zajišťovat distribuci časopisu a autorských výtisků (s výjimkou povinných výtisků);
 9. vést a aktualizovat databázi autorů, recenzentů a odběratelů časopisu;
 10. zajišťovat provoz elektronického redakčního systému;
 11. vést přehled čerpání finančních prostředků souvisejících s vydáváním časopisu.

(4) Grafické zpracování, tisk časopisu, náklady na činnost redakce a distribuce časopisu jsou zabezpečovány Univerzitou obrany v součinnosti s Vojenským historickým ústavem a Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem.

(5) Vydavatel rozhoduje o poskytování autorské odměny recenzentům příspěvků do časopisu. Vychází při tom ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných vnitřních předpisů MO. Autorům za jejich příspěvky autorská odměna nenáleží.

Čl. 9 Recenzní činnost

(1) Předpokladem pro zařazení autorského příspěvku k publikování v časopise je dodržení redakčního standardu.

(2) Původní vědecké, odborné nebo přehledové články jsou publikovány pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou nejméně dva posudky. Ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor nebo jeden ze spoluautorů a nesmí být žádným jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované statě.

(3) K publikaci autorského příspěvku je nutný pozitivní posudek od obou recenzentů; v případě protichůdných posudků se podle rozhodnutí předsedy redakční rady vyžádá posudek dalšího recenzenta anebo o přijetí příspěvku rozhodne redakční rada. Pokud jsou recenzenty požadovány změny a úpravy příspěvku jako podmínka k přijetí textu k publikaci, provedení změn a úprav kontroluje výkonný redaktor. Členové redakční rady a redakce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají vztah k recenznímu řízení.

(4) Autorské příspěvky zařazené do sekce názory, polemika a knižní recenze recenzním řízením neprocházejí. Standard recenzního řízení schvaluje redakční rada časopisu.

(4) Výkonný redaktor časopisu VR je povinen archivovat posudky nejméně po dobu pěti let.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

(1) Návrh statutu byl projednán redakční radou na řádném jednání dne 12. 1. 2017 a doporučen ke schválení rektorem – velitelem Univerzity obrany.

(2) Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání rektorem-velitelem Univerzity obrany. Zároveň se ruší Statut redakční rady časopisu Vojenské rozhledy ze dne 17. 4. 2014.

(3) Statut je v listinné podobě uložen u ředitele Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO a u výkonného redaktora časopisu.